+48 22 490 20 44 Aide aux étrangers vivant en Pologne

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

CO TO JEST HANDEL LUDŹMI?

Handlem ludźmi jest:

 werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby

 z zastosowaniem:

 przemocy lub groźby,

uprowadzenia,

podstępu,

wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub też niezdolności do należytego rozumienia podjętego działania,

nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,

udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

 w celu:

 wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka (jakie dodatkowe okoliczności mogą wskazywać na fakt, bycia ofiarą handlu ludźmi? ->) lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

 UWAGA! Jeżeli celem działania sprawcy jest wykorzystanie dziecka (osoby poniżej 18. roku życia) w sposób o jakim mowa powyżej, takie działanie stanowi handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

 Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami handel ludźmi jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

 UWAGA! Ofiarom handlu ludźmi przysługuje pomoc, niezależnie od ich obywatelstwa i statusu prawnego.

DODATKOWE OKOLICZNOŚCI MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA HANDEL LUDŹMI DO PRACY PRZYMUSOWEJ

Jeśli pracowałeś/-aś w warunkach niezgodnych z polskim kodeksem pracy, tj, niezgodnie z zgodnie z ogólnymi zasadami, wedle których:

- czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy;

- tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;

- pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku);

- warunki zakwaterowania zapewnione przez pracodawcę nie spełniały podstawowych standardów komfortu i higieny;

- byłaś poddawana/-ny zastraszaniu, przemocy fizycznej, zmuszaniu do pracy ;

- wykonywałaś/-łeś pracę bez podpisanej umowy lub umowa o pracę, którą przedstawiono ci do podpisu sporządzona była w nieznanym ci języku; ;

- pomimo wykonywania pracy nie otrzymujesz umówionego wynagrodzenia lub otrzymujesz wynagrodzenie w niższej kwocie, niż było to ustalone ;

- wykonujesz inną pracę, niż miałeś/-aś wykonywać

 być może stałeś/-aś się ofiarą handlu ludźmi.

 Uwaga: pamiętaj, że twoja zgoda na warunki zatrudnienia nie wyłącza odpowiedzialności pracodawcy za działanie niezgodne z prawem.

Évaluez-nous

Veuillez calculer 5 plus 1.