+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

Მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

FAQ

Wizy i przekraczanie granicy

Czy osoba, która posiada wizę krajową wydaną przez Polskę ważną przez 1 rok ma prawo wyjazdu z Polski do innego państwa strefy Schengen?

Posiadacze wiz krajowych oznaczonych symbolem D, mogą poruszać się po terytorium państw strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie 6 miesięcy, jeżeli spełniają następujące warunki niezbędne do wjazdu na terytorium państw strefy Schengen:  

- posiadają ważny dokument podróży;

- posiadają ubezpieczenie, pokrywające cały okres planowanego pobytu ważnego w strefie państw Schengen;

- uzasadnią cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadają środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo są w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

- ich dane nie figurują w Systemie Informacyjnym Schengen dla celów odmowy wjazdu;

- nie są uznawane za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe.

W jaki sposób jest sprawdzana długość pobytu osoby, która posiada polską wizę krajową lub kartę pobytu w innym niż Polska kraju strefy Schengen?

Osoba posiadająca wizę krajową lub kartę pobytu może przebywać w innych krajach strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu (pod pewnymi warunkami, odstępstwo od tej reguły może dotyczyć posiadaczy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

 W związku z faktem, iż w strefie Schengen została zniesiona kontrola na granicy osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, w przypadku, gdy osoba odbywa podróż samochodem lub autobusem, nie ma jednoznacznej procedury sprawdzenia długości jej pobytu w strefie Schengen. Przy podróżach samolotem taki okres pobytu może być sprawdzany, ponieważ dane osoby podróżującej zostają wpisane do systemu kontroli granicznej na lotnisku.  

Warto pamiętać, iż osoba przekraczając okres dozwolonego 3-miesięcznego pobytu, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pozostanie na terytorium państwa obszaru Schengen (innego niż to, które wydało cudzoziemcowi wizę krajową lub kartę tymczasowego pobytu) po upływie dopuszczalnego czasu pobytu na jego terytorium (3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu) może być podstawą wydania decyzji o wydaleniu z terytorium tego kraju i zakazie wjazdu do strefy Schengen.

Czy osoba posiadająca kartę pobytu w Polsce może podróżować do Wielkiej Brytanii?

Nie może, ponieważ Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen.

Co to jest shopping-wiza, kto może się o nią ubiegać i na jaki czas jest ona wydawana?

Jest to rodzaj wizy Schengen umożliwiający turystykę zakupową. Pierwsza wiza wydawana jest na podstawie pisemnej prośby o wydanie wizy w celu realizacji turystyki zakupowej. Jest to wiza jednokrotnego wjazdu, na podstawie której pobyt może trwać 7 dni. Kolejne wizy (wielokrotne) – z ważnością do roku – wystawiane są na podstawie oryginału imiennej faktury, która potwierdza dokonanie zakupów w Polsce. Suma zakupów jest nieograniczona. Ten rodzaj wiz jest przeznaczony dla obywateli Ukrainy, obejmuje na razie tylko lwowski okręg konsularny. Lwowski okręg konsularny obejmuje 5 obwodów: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki.

Po jakim czasie po wygaśnięciu wizy, cudzoziemiec może wystąpić o nową wizę?

Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży.

Osoba posiadająca wizę wielokrotnego wjazdu ważną na okres co najmniej 6 miesięcy może składać wniosek o nową wizę przed wygaśnięciem ważności wizy obecnie posiadanej. Ważność nowej wizy musi jednak rozpocząć się nie wcześniej niż data wygaśnięcia wizy poprzedniej - nie można bowiem posiadać dwóch wiz na ten sam okres czasu (na przykład, jeśli wiza jest ważna do 15 sierpnia, to ważność nowej wizy może najwcześniej rozpoczynać się od 16 sierpnia)

Jakie są minimalnie środki finansowe, którymi musi dysponować cudzoziemiec wjeżdżając do Polski?

O wymaganych środkach finansowych i minimalnych kwotach, które musi posiadać cudzoziemiec wjeżdżając do Polski można przeczytać tutaj:

http://www.migrant.info.pl/id-1.html

Cudzoziemiec posiada ważną wizę wydaną na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Cudzoziemiec chce zmienić cel pobytu i przyjechać do Polski w celach turystycznych. Co robić w takim przypadku?

Jest możliwość anulowania poprzedniej wizy i uzyskania nowej wizy z innego tytułu, jednak zasadność takiego wniosku jest rozpatrywana każdorazowo indywidualnie przez konsula.

Czy można przedłużyć wizę studencką na kolejny rok?

Nie. Wizę w Polsce można przedłużyć tylko w ściśle określonych, wyjątkowych wypadkach. W przypadku studiów, można jednak ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony). Dokumenty należy złożyć 45 dni przed upływem terminu ważności wizy, na podstawie której student przebywa w Polsce.

Jak przedłużyć wizę z tytuły pracy w Polsce?

Wizę można przedłużyć tylko w ściśle określonych, wyjątkowych wypadkach. Więcej informacji na temat przedłużania wiz krajowych i wiz Schengen można uzyskać tutaj

Jeżeli cudzoziemiec ma zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi może także ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Mój mąż jest Polakiem. Zakończyła się ważność mojej karty pobytu. Czy mój mąż powinien przesłać mi zaproszenie, abym mogła ubiegać się o wizę do Polski?

Jeżeli zakończyła się ważność Pani karty tymczasowego pobytu, i wyjechała Pani z Polski przed zakończeniem ważności tej karty, może Pani ubiegać się o wizę w konsulacie RP na podstawie zaproszenia, które może wystawić obywatel Polski (w tym wypadku Pani mąż). Po otrzymaniu wizy i przyjeździe do Polski może Pani ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, które może otrzymać cudzoziemiec, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Wniosek należy złożyć 45 dni przed upływem terminu ważności wizy.

Jestem obywatelką Ukrainy, mieszkam w Polsce. Mój mąż oficjalnie pracuje w Wielkiej Brytanii od kilku lat. Czy mam prawo przeprowadzić się do Anglii na stałe? Jeżeli tak, to jakie dokumenty powinnam posiadać?

Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen, dlatego aby wyjechać do Anglii musi Pani uzyskać wizę. O procedurze ubiegania się o wizę do Anglii można przeczytać na stronie internetowej Konsulatu Wielkiej Brytanii w Polsce

O wizę do Anglii można ubiegać się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie

Posiadam kartę pobytu. Czy mój syn może korzystać z jakichkolwiek ulg związanych z organizacją jego przyjazdu do Polski?

Aby przyjechać do Polski, Pani syn powinien posiadać wizę lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (np. kartę pobytu). Jeżeli posiada Pani kartę na osiedlenie się, kartę rezydenta długoterminowego UE lub mieszka Pani w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, może Pani wystawić dla syna zaproszenie do Polski. Na podstawie takiego zaproszenia Pani syn może ubiegać się o wizę w swoim kraju pochodzenia.

Czy osoba zapraszająca cudzoziemca do Polski musi mieć konto?

Zapraszający nie musi posiadać konta, ale musi przedstawić dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca. Może to być wyciąg z konta, ale również może być to np. umowa o pracę ze wskazaną sumą wynagrodzenia.

Pobyt w Polsce

Czym się różni karta na osiedlenie się od karty rezydenta długoterminowego UE?

Zarówno zezwolenie na osiedlenie się i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawniają cudzoziemca do pobytu stałego w Polsce.

 

Rodzaj karty

Podstawowe różnice

Zezwolenie na osiedlenie się

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Ważność karty

Karta pobytu jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania. Po upływie tego okresu karta podlega wymianie. Oznacza to, że tylko karta traci ważność i uzyskanie nowego dokumentu nie jest związane z koniecznością rozpoczynania lub ponownego przechodzenia całej procedury ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się.

Karta pobytu jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania. Po upływie tego okresu karta podlega wymianie. Oznacza to, że tylko karta traci ważność i uzyskanie nowego dokumentu nie jest związane z koniecznością rozpoczynania lub ponownego przechodzenia całej procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Możliwość przebywania w innych krajach Schengen

Możliwość przebywania w innym kraju strefy Schengen przez okres nie przekraczający 3 miesięcy

Prawo do zamieszkania na terytorium państw strefy Schengen innych niż państwo, które przyznało status rezydenta długoterminowego, przyznawane jest na okres przekraczający 3 miesiące, jeśli spełnione są określone warunki (posiadanie ważnego dokumentu podróży, uzasadnienie celu podróży i warunków planowanego pobytu, posiadanie środków wystarczających do utrzymania, zarówno podczas planowanego pobytu, jak i na powrót do kraju zamieszkania, dane cudzoziemca nie figurują w systemie dla celów odmowy wjazdu, cudzoziemiec nie jest uznawany za osobę, która może naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe między państwami).

Planując dłuższy pobyt należy odpowiednio wcześniej skontaktować się z instytucją odpowiedzialną za kwestie legalizacji pobytu w innym kraju strefy Schengen i uzyskać informacje dotyczące procedury legalizacji pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w tym kraju (w większości krajów UE będzie istniała konieczność ubiegania się o pobyt czasowy).

Ile kosztuje jeden dzień pobytu w Polsce? Ile należy posiadać środków finansowych na 1 tydzień pobytu w Polsce?

 O środkach finansowych, jakie powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski można przeczytać tutaj 

Mój narzeczony ma Kartę Polaka. Będzie ubiegać się o kartę pobytu w Polsce. Planujemy wziąć ślub. Kiedy lepiej jest ubiegać się o kartę pobytu: przed czy po ślubie? Czy mam prawo do karty tymczasowego pobytu?

Z podanej informacji nie wynika czy Pani narzeczony już przebywa w Polsce (i jeśli tak, to jaka jest podstawa jego pobytu), czy przebywa za granicą. Generalnie, ścieżka migracyjna powinna wyglądać następująco:

Jeśli Pani narzeczony posiada Kartę Polaka i przebywa poza granicami Polski powinien ubiegać się o wizę – więcej na temat wiz można przeczytać tutaj

W przypadku, gdy Pani narzeczony już przebywa w Polsce i posiada polskie pochodzenie, to na tej podstawie może ubiegać się w Polsce o kartę na osiedlenie się. Należy pamiętać, że posiadanie samej Karty Polaka nie daje automatycznie prawa do otrzymania karty na osiedlenie się w Polsce. W przypadku, gdy Karta Polaka była wydana na podstawie polskiego pochodzenia, można ubiegać się o kartę na osiedlenie się na podstawie zebranych dowodów, które przedstawiono ubiegając się o Kartę Polaka. Te same dowody mogą służyć do uzyskania zezwolenia na osiedlenie się. Więcej o zezwoleniu na osiedlenie się można przeczytać tutaj

Jeśli Pani narzeczony przebywa w Polsce na podstawie wizy, to może ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu, jeżeli, na przykład, podejmie w Polsce pracę lub studia. Wniosek o kartę tymczasowego pobytu należy złożyć najpóźniej 45 dni przed upływem terminu ważności wizy. 

Jeżeli Pani narzeczony przebywa w Polsce od 5 lat, może on również ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.W tym wypadku, ani Karta Polaka, ani polskie obywatelstwo nie stanowią jednak podstawy do uzyskania tego rodzaju zezwolenia.

Jeżeli Pani narzeczony uzyska kartę na osiedlenie się, kartę rezydenta długoterminowego UE lub kartę tymczasowego pobytu w celu prowadzenia badań naukowych, może Pani ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu w celu połączenia z rodziną. Jednakże warunkiem otrzymania takiej karty jest bycie małżeństwem (a zatem aby otrzymać taką kartę musicie Państwo wziąć ślub, w innym wypadku takiej karty z tego tytułu Pani nie otrzyma).

 

Mam wizę do Polski na rok, która kończy się za kilka tygodni oraz Kartę Polaka. Wyszłam za mąż za Polaka. Chciałabym uzyskać kartę pobytu.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Cudzoziemiec ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek później niż w ww. terminie, a, postępowanie w sprawie udzielenia (kolejnego) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostanie zakończone przed upływem okresu pobytu oznaczonym w wizie (lub na zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony), cudzoziemiec ma obowiązek opuścić terytorium Polski jeszcze przed upływem okresu pobytu. Jeżeli wiza wygasa za mniej niż 45 dni, najlepiej uzyskać nową wizę na podstawie Karty Polaka w konsulacie polskim za granicą i po otrzymaniu wizy ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu już w Polsce.

Studiuję w Polsce, mam kartę tymczasowego pobytu, Kartę Polaka, meldunek, czy mogę na tej podstawie ubiegać się o kartę stałego pobytu?

Posiadanie samej Karty Polaka nie daje automatycznie prawa do otrzymania karty na osiedlenie się w Polsce.

Zezwolenie na osiedlenie się, między innymi, może być udzielone cudzoziemcowi, który potwierdzi, iż posiada polskie pochodzenie.

W przypadku, gdy Pana Karta Polaka była wydana na podstawie polskiego pochodzenia, może Pan również ubiegać się o kartę na osiedlenie się na podstawie zebranych dowodów, które przedstawiał Pan, ubiegając się o Kartę Polaka. Te same dowody mogą służyć do uzyskania zezwolenia na osiedlenie się

Jeżeli przebywa Pan w Polsce legalnie i nieprzerwanie minimum przez 5 lat może Pan ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pobyt w Polsce uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w pobycie nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy. Posiadanie Karty Polaka, czy też polskiego pochodzenia nie jest brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o kartę rezydenta długoterminowego UE.

Zgubiłam kartę pobytu. Co mam zrobić?

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu ma obowiązek zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał w terminie 3 dni od dnia jej utraty.

W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty wydano już nową.

Opłata za wydanie nowej karty pobytu:

- za wymianę karty pobytu zniszczonej lub utraconej z winy cudzoziemca - 100 zł, 
- w przypadku kolejnej karty zniszczonej lub utraconej z winy cudzoziemca – każdorazowo 200 zł.

Czy zezwolenia na pobyt w Polsce może być przedłużone automatycznie?

Są 3 rodzaje zezwoleń na pobyt:

- zezwolenia na pobyt tymczasowy

-zezwolenia na osiedlanie się

-zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 2 lata i nie może być przedłużone automatycznie. 45 dni przed upływem terminu ważności zezwolenia, należy zacząć ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Okres ważności karty na osiedlenie się wynosi 10 lat. Okres ważności karty pobytu rezydenta długoterminowego UE wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu cudzoziemiec ma obowiązek wymienić posiadaną kartę pobytu na nową, ale nie wiąże się to z koniecznością dopełnienia procedury uzyskania konkretnego zezwolenia (tytułu pobytowego), a jedynie z wymianą samego dokumentu.

Studiuję w Polsce. Jak mogę ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu?

Podjęcie studiów w Polsce jest podstawą do otrzymania karty tymczasowego pobytu. Studia mogą być stacjonarne, doktoranckie lub inne (na przykład, zaoczne lub wieczorowe). Zezwolenie na zamieszkanie wydawane jest w urzędzie wojewódzkim w wydziale ds. cudzoziemców właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek o zezwolenie powinien zostać złożony 45 dni przed upływem terminu ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec dotychczas przebywał w Polsce (np. zezwolenia na pobyt lub wizy).

W przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych lub doktoranckich należy złożyć podstawowy zestaw dokumentów:

- 4 egzemplarze wypełnionego formularza o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Formularz jest dostępny tutaj

- 3 kserokopie ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu

- zaświadczenie potwierdzające zameldowanie – co to jest zameldowanie?

- tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać – co to jest tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego?

- potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej.

Oprócz podstawowych dokumentów należy również złożyć:

- zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia (zgodnie z obowiązującym wzorem) lub kontynuację studiów wydane przez uczelnię;

- dowód dokonanej opłaty za studia, jeżeli jest ona wymagana przez uczelnię (np. może to być umowa o wniesieniu opłat oraz wydruk potwierdzenia przelewu bankowego);

- dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu;

- ubezpieczenie zdrowotne;

- bilet lub środki na zakup biletu powrotnego do kraju pochodzenia.

Czy córce przysługują jakieś przywileje (np. otrzymanie wizy lub karty tymczasowego pobytu w Polsce), jeżeli jej matka posiada kartę na osiedlenie się?

Jeśli Pani córka jest niepełnoletnia, istnieją podstawy do ubiegania się dla niej o kartę pobytu w Polsce. Jeśli córka jest pełnoletnia, takich podstaw już z tego tytułu nie ma.

Jeżeli Pani córka jest niepełnoletnia i przybywa do Polski w celu połączenia z rodziną, może uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.

Jeżeli Pani córka jest pełnoletnia i przebywa za granicą, może Pani wyrobić dla córki zaproszenie do Polski w celu odwiedzin. Z takim zaproszeniem córka może ubiegać się o wizę w kraju pochodzenia. Celem wydania takiej wizy będą odwiedziny. Jeżeli po przyjeździe Pani córka będzie chciała zostać w Polsce, np. ze względu na studia lub pracę, to 45 dni przed zakończeniem ważnej wizy musi ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu. Wymagane dokumenty na taką kartę będą różnić się w zależności od celu jej wydania.

Więcej informacji na temat zezwolenia na pobyt na czas oznaczony jest dostępne tutaj

Praca w Polsce

Czy studenci mają prawo do pracy w Polsce?

Jeżeli student przebywa w Polsce na podstawie wizy studenckiej, to może pracować bez zezwolenia tylko w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Jeżeli student przebywa w Polsce na podstawie karty tymczasowego pobytu, wydanej w celu odbycia studiów, to może pracować w Polsce bez zezwolenia przez cały okres ważności karty.

Co to jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

O oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi można przeczytać tutaj

Jak sprawdzić czy pracodawca istnieje?

Pracodawcę można sprawdzić w bazie REGON (www.stat.gov.pl/regon/) lub KRS (www.krs-online.com.pl). Jeśli podmiotem zatrudniającym jest polska agencja pracy tymczasowej, powinna się ona znajdować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl).

Jakie dokumenty potwierdzają podjęcie pracy, gdy z winy pracodawcy nie posiadamy podpisanej umowy o pracę (pracownik ją podpisał, ale nie otrzymał swojej kopii podpisanej przez pracodawcę)?

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie przed rozpoczęciem pracy, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków.

W przypadku, kiedy umowa została podpisana, ale nie została przekazana pracownikowi, pracownik może wystąpić do sądu pracy o udowodnienie istnienia stosunku pracy, czyli o udowodnienie, że pracownik rzeczywiście w danym miejscu pracował. Mogą to być takie dowody jak np. podpisane przez pracownika pisma w pracy, wysyłane maile ze skrzynki roboczej, rozmowy telefoniczne, zeznania świadków, itp.

W przypadku nie podpisania umowy przez pracodawcę i nie wypłacenia wynagrodzenia taką sprawę można, oprócz sądu, skierować do okręgowego inspektora pracy. Okręgowi inspektorzy pracy nie zajmują się skargami, wynikającymi z umów cywilno-prawnych. Takie skargi mogą być rozpatrywane jedynie przez sąd.

Dane kontaktowe do Okręgowych Inspektoratów Pracy są dostępne tutaj 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne tutaj

Czy mogę pracować w Danii w oddziale firmy tego samego pracodawcy, u którego mam zezwolenie na pracę w Polsce?

Nie, nie jest to możliwe. Zezwolenie na pracę w Polsce uprawnia do pracy tylko na terytorium Polski. Jeśli cudzoziemiec chce pracować w Danii, musi ubiegać się o zezwolenie w Danii.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Mam wizę na podstawie Karty Polaka. Chcę zarejestrować przedsiębiorstwo w Polsce. Jak to zrobić?

Posiadacz Karty Polaka i wizy wydanej na jej podstawie ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samym zasadach jak obywatele polscy. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnym urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Czy obywatel Ukrainy, posiadający krajową wizę D z tytułu pracy może zarejestrować w Polsce jednoosobową firmę? Jakie dokumenty są potrzebne?

Nie może. Ten rodzaj wizy uprawnia tylko do podejmowania pracy w Polsce.

Zdrowie

Obywatel Ukrainy, otrzymał wizę do Polski na podstawie zezwolenia na pracę (lub oświadczenia). Czy pracodawca powinien zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

Generalnie, jeśli dziecko jest na wizie, będzie ono objęte prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, którego zakup jest obligatoryjny przy ubieganiu się o wizę jeszcze w kraju pobytu (minimalna kwota ubezpieczenia to 30 000 euro). Ubezpieczenie to musi być ważne na cały okres pobytu dziecka w Polsce. Należy zatem zadbać, aby wykupić ubezpieczenie w rzetelnej firmie, która faktycznie pokryje koszty usług medycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku podjęcia przez rodzica legalnej pracy (osoba ta posiada wizę z prawem do pracy, oświadczenie/zezwolenie na pracę, wykonuje pracę u wskazanego w ww. dokumentach pracodawcy na określonym stanowisku, ma podpisaną umowę i została zgłoszona przez pracodawcę do ZUS w przeciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy), należy pamiętać, że każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłosić do ubezpieczyciela dane członków rodziny przebywających w Polsce, jeśli nie posiadają oni ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. nie pracują). A zatem w takim wypadku, dziecko może zostać także zgłoszone do ZUS (instytucji odpowiedzialnej za ubezpieczenia społeczne oraz do której odprowadza się składki zdrowotne). Zgłoszenie do ubezpieczenia polega na podaniu danych członków rodziny swojemu pracodawcy na specjalnym formularzu.

 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca


Czy cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce

Jaki status prawny musi posiadać cudzoziemiec, aby zakupić nieruchomość w Polsce?

Generalnie, przepisy różnicują dwa typy nieruchomości: mieszkanie (w prawie zwanym „samodzielnym lokalem mieszkalnym”) i dom.

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie.  Oznacza to, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie potrzebuje zezwolenia, aby kupić mieszkanie. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić mieszkanie. 

W przypadku, gdy cudzoziemiec chce kupić dom, musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Takie zezwolenie nie jest wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest jednak niezbędne w przypadku zakupu nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Jaka jest procedura zakupienia nieruchomości przez cudzoziemca?

Przepisy różnicują procedurę zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, który potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości i który może zakupić nieruchomość bez takiego zezwolenia.


O cudzoziemcach, którzy muszą posiadać zezwolenie na zakup nieruchomości, i tych, którzy są zwolnieni z posiadania takiego zezwolenia można przeczytać wyżej.

 

W przypadku, gdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości – zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1)         nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia

obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2)         wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską.

 

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Cudzoziemiec, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

Określające jego status prawny:

 a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania, a jeśli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą – także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;

Określające nieruchomość:

- Odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów;

- wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;

- w przypadku, gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału – wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości;

- wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z opracowanego studium;

3)            Oświadczenie osoby sprzedającej nieruchomość wyrażające wolę sprzedaży nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej. 

c)  Czy cudzoziemiec może otrzymać prawo do pobytu w Polsce, jeżeli zakupi nieruchomość na jakąś sumę?

Cudzoziemiec może ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu, jeżeli uzasadni, że zachodzą inne (niż te, które zostały wyszczególnione w ustawie), ważne okoliczności ubiegania się o zezwolenie i okoliczności te uzasadniają zamieszkanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W związku z powyższym, wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony można uzasadnić tym, że osoba posiada nieruchomość w Polsce, mieszka w Polsce i wiąże swoje życie z Polską. Należy pamiętać, że urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających związek z Polską. Ostateczna decyzja o udzieleniu zezwolenia należy do wojewody i to on uznaje, czy posiadanie nieruchomości przez cudzoziemca jest wystarczającą podstawą udzielenia mu zezwolenia na zamieszkanie.

Procedura zakupu i rejestracji samochodu przez cudzoziemca

Posiadam kartę pobytu. Czy mogę kupić samochód i podarować go synowi?

Może Pani kupić auto w Polsce. Nie ma obostrzeń co do kupna auta przez cudzoziemców. Może Pani także podarować samochód synowi. W Polsce wszystkie darowizny dla osób najbliższych bez względu na wartość darowanej rzeczy są zwolnione z podatku.

Jaka jest procedura rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce przez cudzoziemca?

Sprawa załatwia się w urzędzie miasta (gminy).

Wymagane dokumenty to:

- Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;

- Dokumenty tożsamości cudzoziemca: cudzoziemiec powinien przebywać w Polsce legalnie, musi przedstawić ważny paszport oraz potwierdzenie czasowego zameldowania w Polsce (do wglądu);

- Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);

- Karta pojazdu, jeśli była wydana;

- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

- Dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu sprowadzonego do Polski lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy:, przy czym

- oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wydaje wyłącznie sprowadzający pojazdy; 

- oświadczenie może być złożone na fakturze.

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli zostało ono ustanowione.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów potwierdzający:

- zapłatę akcyzy na terytorium tego kraju, z którego samochód jest sprowadzany;

albo

- brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium tego kraju, z którego samochód jest sprowadzany;

- zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy ;

- fakturę ze wskazaną kwotą akcyzy.

Wymagane dokumenty do wniosku powinny być złożone w formie oryginału.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do podania wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Administracji i spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy. 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Procedura ubiegania się o paszport zagraniczny

Mój mąż ma kartę tymczasowego pobytu do stycznia 2013 roku, termin ważności paszportu zagranicznego kończy się w sierpniu 2012 roku. Czy musi wrócić na Ukrainę w celu wyrobienia nowego paszportu?

Paszport zagraniczny jest dokumentem podróży cudzoziemca, jest on potrzebny do przekroczenia granicy. Ubiegać się o nowy paszport zagraniczny należy na Ukrainie. W niektórych wypadkach, nowy paszport może być wydany na terytorium Polski przez Ambasadę Ukrainy. Aby dowiedzieć się więcej, należy konsultować się z wydziałem konsularnym Ambasady Ukrainy.

Kończy mi się termin ważności ukraińskiego paszportu zagranicznego. Czy można wyrobić nowy paszport w Polsce?

Obywatele Ukrainy, mieszkający na stałe lub tymczasowo za granicą mogą ubiegać się o wydanie paszportu zagranicznego przez zagraniczne instytucje dyplomatyczne Ukrainy. Obywatele Ukrainy, mieszkający w Polsce na stałe mogą ubiegać się o paszport przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. W praktyce, Konsulat Ukrainy w Polsce wydaje paszporty tylko osobom, posiadającym kartę na osiedlenie się w Polsce. Konsulat Ukrainy nie wydaje paszportów osobom posiadającym wizę lub kartę tymczasowego pobytu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż Konsulat Ukrainy może rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie, dlatego w konkretnym wypadku należy zwracać się do Konsulatu Ukrainy w RP.

შეაფასეთ

დაამატეთ გამოხმაურება
What is the sum of 8 and 3?