+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

დოკუმენტები პოლონეთში მუშაობის უფლების

დროებითი ბინადრობისა და სამუშაოს ნებართვა  

დროებითი ბინადრობისა და მუშაობის ნებართვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სექციაში დროებითი ბინადრობა/ბინადრობის და მუშაობის ნებართვა 

სამუშაოს ნებართვა 

სამუშაოს ნებართვა ეს არის დოკუმენტი, რომელიც უფლებას აძლევს უცხოელს პოლონეთში ლეგალური სამუშაოს შესასრულებლად იმ პირობით, რომ ამ უცხოელს გააჩნია ყოფნის საფუძველი კანონმდებლობის თანახმად სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობით.  

ყურადღება! უცხოელს არ შეუძლია პოლონეთში სამუშაოს შესრულება თუნდაც გააჩნდეს მოქმედი სამუშაოს შესრულების ნებართვა თუ იმყოფება პოლონეთის ტერიტორიაზე შემდეგ საფუძველზე: 

  

- ტურისტული მიზნით გაცემული ვიზით, ჩამოსულია ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, განპირობებული სახელმწიფოებრივი ინტერესითა თუ საერთაშორისო ვალდებულებებით; 

- დროებითი ბინადრობის ნებართვით, რომელიც მიღებულია პოლონეთის ტერიტორიაზე უცხოელის ხანმოკლე ყოფნის გარემოებების მოთხოვნით (უცხოელთა შესახებ კანონის 181-ე მუხ. ნაწ. 1). 

ნებართვაში მითითებული უცხოელის დასაქმების პირობების ცვლილება საჭიროებს ახალ ნებართვას. გამონაკლისია შემდეგი სიტუაციები: 

- იმ სუბიექტის ადგილსამყოფელის ან საცხოვრებელი ადგილის, სახელწოდების ან იურიდიული ფორმის შეცვლა, რომელმაც სამუშაო გადასცა უცხოელს; 

- დამსაქმებლის ან მისი ნაწილის სხვა დამსაქმებელზე გადასვლა; 

- სამუშაო ადგილის ან მისი ნაწილის სხვა დამსაქმებელზე გადასვლა; 

- სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულების შრომითი ხელშეკრულებით შეცვლა; 

- იმ თანამდებობის დასახელების შეცვლა, რომელზეც უცხოელი ასრულებს სამუშაოს, მისი მოვალეობების ფარგლების შენარჩუნებით; 

- უცხოელის სამუშაო დროის გაზრდა, ანაზღაურების პროპორციული ზრდით; 

- უცხოელისთვის სხვა ხასიათის სამუშაოს ან სხვა თანამდებობაზე  მისთვის სამუშაოს შესრულების მინდობა ვიდრე ეს განსაზღვრული იყო სამუშაო ნებართვით. იმ პერიოდებისთვის, რომელიც არ აღემატებოდა კალენდარული წლის 30 დღეს. თუ დაკმაყოფილებულ იქნა სამუშაო ნებართვით განსაზღვრული სხვა პირობები და ასევე რეგულირებადი პროფესიებისა ან საქმიანობის მოთხოვნები; 

- შეიცვალა სამუშაო ნებართვის მქონე უცხოელის სამუშაო პირობები: 

ა) 1974 წლის 26 ივნისის კანონის 91-ე მუხლით ან 231a მუხლით დადგენილი პირობებით - შრომის კოდექსი (2020 წლის კანონთა ჟურნალი, პუნქტი 1320 და 2021 წლის, პუნქტი 1162), 

ბ) სამუშაო ადგილების დაცვასთან დაკავშირებული სპეციალური გადაწყვეტილებების შესახებ 2013 წლის 11 ოქტომბრის კანონის მე-4 მუხლით დადგენილი პირობებით (2019 წლის კანონთა ჟურნალი, პუნქტი 669), 

გ)  მე-6 და მე-8 კანონის მე-3 მუხლის, მე-15გ მუხლის, 15გბ მუხლის, 1-ლი კანონის მე-15x მუხლის ან კანონის 15ზფ მუხლით განსაზღვრული პირობებით. 2020 წლის 2 მარტის 1 -ლი კანონის  სპეციალური გადაწყვეტილებების შესახებ COVID-19-ის, სხვა ინფექციური დაავადებების და მათ მიერ გამოწვეული კრიზისული სიტუაციების პრევენციის, მათთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და მათთან ბრძოლის შესახებ. (2021 წლის კანონთა ჟურნალი, პუნქტი 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 და 2317). 

ზემოთ აღწერილი სიტუაციის შემთხვევაში არ არის საჭირო ახალი სამუშაო ნებართვის აღება 

ნებართვა მოქმედებს იმ ვადით რა ვადითაც ის იყო გაცემული. მოქმედების ვადა მოცემულია დოკუმენტში. 

სამუშაოს ნებართვა მოითხოვება როგორც შრომით ხელშეკრულებების აგრეთვე სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე დასაქმების შემთხვევებშიც. 

უცხოელისთვის სამუშაოს ნებართვის განაცხადს წარადგენს სუბიექტი (დამსაქმებელი), რომელიც სთავაზობს სამუშაოს შესრულებას.  

ნებართვას გასცემს ვოევოდა შესაბამისად დამსაქმებლის საცხოვრებელი/სათაო ოფისის ადგილის მიხედვით.  

გამოვყოფთ სამუშაოს ნებართვის რამდენიმე ტიპს:  

ტიპი A მოიპოვება უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს პოლონეთის ტერიტორიაზე ხელშეკრულების საფუძველზე სუბიექტთან, რომლის სათაო ოფისი ან საცხოვრებელი ადგილი, განყოფილება, საწარმო ან საქმიანობის სხვა ორგანიზაციული ფორმა არის პოლონეთის ტერიტორიაზე.  

ტიპი Bმოიპოვება უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს დაფუძნებულს მეწარმეთა რეესტრში რეგისტრირებული იურიდიული პირის მმართველობით ორგანოში ფუნქციების შესრულებაზე ან წარმოადგენს კაპიტალურ ამხანაგობას ორგანიზაციაში, ან დაკავშირებულია კომანდიტურ-სააქციო საზოგადოების ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის სააქციო საზოგადოების გენერალური პარტნიორის სახით საქმეთა მმართველობასთან ან მისთვის მინდობილობის მინიჭებასთან დაკავშირებით ვადით, რომელიც ჯამში აღემატება 6 თვეს მომდევნო 12 თვის განმავლობაში. 

ტიპი C – მოიპოვება უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს საზღვარგარეთ მყოფ დამსაქმებელთან და დელეგირებული იქნება კალენდარული წლის 30 დღეზე მეტი ვადით განყოფილებაში ან საზღვარგარეთ არსებული სუბიექტის საწარმოს ან მის შვილობილ სუბიექტში პოლონეთის ტერიტორიაზე. 

ტიპი D – მოიპოვება უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს საზღვარგარეთ მყოფ დამსაქმებელთან, რომელსაც არ გააჩნია განყოფილება, საწარმო ან საქმიანობის სხვა ორგანიზაციული ფორმა პოლონეთის ტერიტორიაზე და დელეგირებული იქნება პოლონეთის ტერიტორიაზე კონკრეტული ღონისძიების (ექსპერტის მომსახურეობა) და დროებითი ხასიათის მომსახურეობის სარეალიზაციოდ.   

ტიპი E  –  მოიპოვება უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს საზღვარგარეთ მყოფ დამსაქმებელთან და დელეგირებული იქნება კალენდარული წლის 30 დღეზე მეტი ვადით მომდევნო 6 თვის განმავლობაში პოლონეთის ტერიტორიაზე B,C და D ტიპებში გაუთვალისწინებელი მიზნებით.   

ტიპი S - მოიპოვება უცხოელისთვის, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს საზოგადოებრივი, შრომისა და საოჯახო პოლიტიკის მინისტრის 2017 წლის 8 დეკემბრის განკარგულების (კერძოდ, საქმიანობის ფარგლები დაკავშირებული სამეურნეო, სატყეო, სანადირო და თევზჭერის ან დაბინავებასა და სურსათთან) საფუძველზე საქმიანობის ფარგლებში.  

დამსაქმებელი, რომელიც ასაქმებს უცხოელს, ვალდებულია: 

- შეამოწმოს უცხოელის მიერ სამუშაოს დაწყებამდე, თუ გააჩნია მოქმედი ბინადრობის საბუთი, 

- მოხსნას ბინადრობის საბუთის ასლი და შეინახოს ეს ასლი უცხოელის მიერ სამუშაოს შესრულების მთელი ვადის განმავლობაში,  

- დადოს უცხოელთან ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით სამუშაოს ნებართვაში მითითებული პირობების მიხედვით, 

- წარუდგინოს უცხოელს, ხელმოწერის წინ, მისთვის გასაგებ ენაზე თარგმნილი ხელშეკრულება, 

- გადასცეს უცხოელს სამუშაოს ნებართვის წერილობითი ფორმის ერთი ეგზემპლიარი, 

- უცხოელისთვის ანაზღაურების გაზრდა არასრულ განაკვეთზე დასაქმებული უცხოელის სამუშაო დროის გაზრდის პროპორციულად ან იმ საათების რაოდენობისა, რომლის დროსაც უცხოელი ასრულებს სამუშაოს სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულებით, 

- შეატყობინოს უცხოელს სამუშაოს ნებართვის ან მისი გაგრძელების პროცესის ქმედებებთან დაკავშირებით ასევე ნებართვის გაცემის, უარის თქმის ან გაუქმების გადაწყვეტილებების შესახებ, 

- თუ კი უცხოელი არ დაიწყებს სამუშაოს ნებართვის ვადის მოქმედების დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში, შეწყვეტს სამუშაოს 3 თვეზე მეტი ვადით, დაასრულებს სამუშაოს სამუშაო ნებართვის ვადის ამოწურვამდე 3 თვით ადრე, დამსაქმებელმა 7 დღის განმავლობაში უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ ვოევოდას. 

ყურადღება! უცხოელის დამსაქმებელს სამუშაოს ნებართვის საფუძველზე აქვს ისეთივე ვალდებულებები მის მიმართ როგორც პოლონეთის მოქალაქის მიმართ.  

- შეიტანოს განაცხადი სამუშაოს დაწყებიდან 7 დღის განმავლობაში სოციალური და ჯანმრთელობის დაზღვევის სააგენტოში ასევე სათანადო ოდენობის ყოველთვიური ვადიანი შენატანი სოციალური უზრუნველყოფის ორგანოში [ZUS] (თუ კი ამას მოითხოვს შრომის ხელშეკრულების სახეობა - უპირველეს ყოვლისა სამუშაო ხელშეკრულება და ვადიანი სამუშაო ხელშეკრულება, არ ეხება მაგ. მომსახურეობის ხელშეკრულებას),      

- საშემოსავლო გადასახადზე საავანსო გაანგარიშების, ჩამოწერის და გადახდის განხორციელება (გადასახადის გაანგარიშების საშუალება დამოკიდებულია დასაქმებული უცხოელის საგადასახადო რეზიდენციაზე),  

- შრომის კოდექსის სამართლებრივი ნორმების დაცვა. 

განცხადება სამუშაოს შესრულების მინდობის შესახებ 

ყურადღება! 2022 წლის 28 იანვრამდე მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად განცხადებების რეესტრში შეტანილი განცხადებები უცხოელისათვის სამუშაოს მინდობის შესახებ შეიძლება წარდგენილ იქნეს პროცედურებში ვიზის გაცემის თაობაზე არა უმეტეს 6 თვის განმავლობაში 2022 წლის 29 იანვრიდან. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ვიზის მიღება 6 თვეზე მეტი ხნით დარჩენისთვის თუ სავიზო განაცხადს თან დაერთვება დამატებითი განცხადება სამუშაოს შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, განცხადებების რეესტრში შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით, იმ სუბიექტის მიერ რომელიც მას სამუშაოს შესრულებას ანდობს  

სამუშაოს შესრულების მინდობის შესახებ განცხადება შეიტანება განაცხადთა რეესტრში დამსაქმებლის რეგისტრირებული ოფისისთვის ან მუდმივი საცხოვრებელი ადგილისთვის კომპეტენტური პოვიატის შრომის ოფისის მიერ, თუ: 

- უცხოელი არის: სომხეთის, ბელორუსის, საქართველოს, მოლდოვას ან უკრაინის მოქალაქე; 

- უცხოელის საქმიანობა არ უკავშირდება ოჯახის, შრომისა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრის 2017 წლის 8 დეკემბრის განკარგულებით/ სეზონური მუშაობის დებულებით განსაზღვრულ სუბიექტის საქმიანობას; 

- უცხოელისთვის სამუშაოს მინდობის შესახებ წარდგენილ განცხადებაში მითითებული მუშაობის ვადა არ აღემატება 24 თვეს; 

- წარდგენილ დეკლარაციაში მითითებული სამუშაოს დაწყება  მოხდება დეკლარაციის წარდგენიდან არაუგვიანეს 6 თვისა; 

- უცხოელის ანაზღაურების ოდენობა არ იქნება იმაზე დაბალი, ვიდრე მსგავსი ტიპის ან მსგავს თანამდებობაზე მყოფი თანამშრომლების ანაზღაურება. 

იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ საჭიროებს ახსნა-განმარტებით წარმოებას, პოვიატის შრომის ოფისი განცხადებას არეგისტრირებს უცხოელისთვის სამუშაოს მინდობის შესახებ განცხადებების რეესტრში, ან სტაროსტა უარს ამბობს გადაწყვეტილების მიღების პერიოდში განცხადების რეესტრში განცხადების შეტანაზე არა უგვიანეს განცხადების მიღებიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში, ხოლო იმ საკითებში რომლებიც საჭიროებს ახსნა-განმარტების წარმოებას – განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 30 დღისა. 

სუბიექტი, რომელიც ანდობს სამუშაოს უცხოელს, რომლის განცხადება უცხოელისთვის სამუშაოს მინდობის შესახებ შეტანილია განცხადებების რეესტრში, წერილობით აცნობებს პოვიატის შრომის კომპეტენტურ სამსახურს შემდეგი საკითხების შესახებ: 

- უცხოელის მიერ სამუშაოს დაწყება განცხადებების რეესტრში მითითებული სამუშაოს დაწყების დღიდან 7 დღის ვადაში; 

დეკლარაციების რეესტრში მითითებული სამუშაოს დაწყებიდან 7 დღის ვადაში უცხოელმა არ დაიწყო სამუშაოს შესრულება. 

ყურადღება! თუ კი უცხოელი დასაქმებული იყო დეკლარაციის მიხედვით არანაკლებ 3 თვის ვადით, ხოლო დამსაქმებელმა დეკლარაციაში მითითებული სამუშაოს ვადის დასრულებამდე წარადგინა განცხადება შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ამ უცხოელისთვის იმავე თანამდებობაზე სამუშაო ნებართვის მისაღებად, დეკლარაცია კი არ შეიცავს რაიმე ფორმალურ დანაკლისს ანდა ფორმალური დანაკლისი აღმოფხვრილ იქნა ვადებში, უცხოელის სამუშაო პირობები არ უარესდება რეესტრში შეტანილი დეკლარაციის მიხედვით, უცხოელის სამუშაო ითვლება ლეგალურად ამ დეკლარაციის მოქმედების ვადის დაწყების დღიდან სამუშაოს შესრულების ნებართვის გაცემის ან ამ საკითხზე უარის თქმის გადაწყვეტილების ჩაბარების დღემდე.  

ზემოაღნიშნული გამოიყენება აგრეთვე უცხოელის შემთხვევაში დროებითი ბინადრობის გაცემის დროს (რომლის შესახებ საუბარია უცხოელთა შესახებ 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონის 114-ე მუხ. ნაწ. 1) მოცემულ დამსაქმებელთან დასაქმების გაგრძელების მიზნით.   

სეზონურ სამუშაოებზე ნებართვა 

ნებართვას მოიპოვებს დამსაქმებელი, რომელიც აპირებს უცხოელის დასაქმებას საქმიანობის ფარგლებში, რომელიც მოცემულია საზოგადოებრივი, შრომისა და საოჯახო პოლიტიკის მინისტრის 2017 წლის 8 დეკემბრის განკარგულებაში. სეზონურ სამუშაოებზე ნებართვა გაიცემა განსაზღვრული ვადით, რომელიც არ აღემატება კალენდარული წლის 9 თვეს.  

იმ უცხოელის შემთხვევაში, რომელიც შემოვიდა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სეზონური სამუშაოების შესრულების მიზნით გაცემული ვიზის ან უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში დეკლარაციათა რეესტრში შეტანილ სეზონურ სამუშაოებთან დაკავშირებული ნებართვის საფუძველზე, ეს პერიოდი გამოითვლება მოცემულ კალენდარულ წელიწადში, შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხოელის შესვლის პირველი დღიდან.     

თუ კი განაცხადი სეზონურ სამუშაოზე ნებართვის შესახებ ეხება უცხოელს, რომელიც იმყოფება პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სხვა საფუძველზე, რომელთანაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამუშაოს შესრულების უფლება,  ნებართვა შესაძლოა გაიცეს ლეგალური ყოფნის პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ კალენდარული წლის არაუმეტეს 9 თვის ვადით, რომელიც გამოითვლება ამ უცხოელისათვის ადრე გაცემული სეზონური სამუშაოების ნებართვებში მითითებულ პერიოდებთან ერთად. 

სეზონურ სამუშაოს ნებართვას გასცემს სტაროსტა, თავის კომპეტენციის ფარგლებში, უცხოელის დამსაქმებლის საცხოვრებელი ან სათაო ოფისის მდებარეობის მიხედვით.  

სამუშაოს ნებართვის მოპოვების პროცედურა განსხვავდება იმის მიხედვით, იმყოფება უცხოელი პოლონეთში თუ საზღვარგარეთ. 

იმ შემთხვევაში თუ უცხოელი იმყოფება პოლონეთში, იმ საფუძველზე, რასთანაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამუშაოს შესრულების უფლება, დამსაქმებელს შეაქვს განაცხადი სეზონური სამუშაოს ნებართვაზე შესაბამის სტაროსტა-ს სახელზე, უცხოელის დამსაქმებლის სუბიექტის საცხოვრებელი ან სათაო ოფისის მდებარეობის მიხედვით, ხოლო სტაროსტა-ს გამოაქვს გადაწყვეტილება 7 დღის განმავლობაში და თუ კი საჭიროა დამატებითი საკითხების გარკვევა,  30 დღის განმავლობაში.  

იმ შემთხვევაში თუ უცხოელი იმყოფება საზღვარგარეთ და აპირებს ვიზის მოპოვებას სეზონური სამუშაოების განხორციელების მიზნით, ან აპირებს პოლონეთის ტერიტორიაზე შემოსვლას უვიზო რეჟიმის ფარგლებში, დამსაქმებელს შეაქვს განაცხადი სეზონური სამუშაოს ნებართვაზე შესაბამის სტაროსტა-ს სახელზე, უცხოელის დამსაქმებლის სუბიექტის საცხოვრებელი ან სათაო ოფისის მდებარეობის მიხედვით, ხოლო სტაროსტა-ს შეაქვს დეკლარაცია რეესტრში 7-დან 30 დღემდე ვადაში. შემდეგ დამსაქმებელი გადასცემს დეკლარაციას უცხოელს, ხოლო უცხოელი მოიპოვებს ვიზას სეზონური სამუშაოების განხორციელების მიზნით ან შემოდის პოლონეთის ტერიტორიაზე უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დეკლარაციათა რეესტრში დარეგისტრირებულ სეზონურ სამუშაო ნებართვასთან დაკავშირებით. უცხოელს შეუძლია სამუშაოს დაწყება იმ დღეს როდესაც დამსაქმებელი წარუდგენს შესაბამის სტაროსტა-ს: 

1) მოქმედი დოკუმენტის ასლი, რომელიც უცხოელს აძლევს უფლებას დარჩეს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე; 

2) ინფორმაცია უცხოელის საცხოვრებელი ადგილის მისამართის შესახებ პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ყოფნისას. 

ნებართვის გაგრძელება 

თუ უცხოელი შემოვიდა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სეზონური სამუშაოს შესრულების მიზნით გაცემული ვიზის საფუძველზე ან უვიზო რეჟიმის საფუძველზე, სეზონური სამუშაოების ნებართვის განაცხადთან დაკავშირებით, რომელიც შეტანილია სეზონური სამუშაო განაცხადების რეესტრში, სტაროსტამ შეიძლება გასცეს სეზონური მუშაობის ნებართვის გახანგრძლივება უცხოელის მიერ სეზონური მუშაობის გაგრძელების მიზნით, იმავე სუბიექტისთვის, რომელმაც მიანდო უცხოელს სამუშაოს შესრულება ან სეზონური სამუშაოს შესრულების მიზნით სხვა დამსაქმებელი სუბიექტისთვის, რომელიც მიანდობს სეზონური სამუშაოს შესრულებას უცხოელს.  

თუ უცხოელი იმყოფება პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სხვა, არა სავიზო დოკუმენტის ან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის საფუძველზე სეზონური სამუშაოს შესასრულებლად, განაცხადთა რეესტრში სეზონური სამუშაოს შესრულების რეგისტრაციის გარეშე, სტაროსტა უარს ამბობს სეზონური სამუშაოს გაგრძელების პროცედურის დაწყებაზე.   

სეზონური სამუშაოს ნებართვის გაგრძელება გაიცემა პერიოდით, რომელიც სეზონურ სამუშაოზე უცხოელის ყოფნის ვადასთან ერთად, გამოითვლება შენგენის ზონაში შემოსვლის მოცემული კალენდარული წლის პირველი დღიდან, არ აღემატება მოცემული კალენდარული წლის განმავლობაში 9 თვეს.    

სეზონურ სამუშაოზე ნებართვა გაიცემა. თუ კი: 

1) შრომითი ანაზღაურების ოდენობა, რომელიც განსაზღვრული იქნება  უცხოელთან დადებულ ხელშეკრულებაში, არ იქნება უფრო ნაკლები ვიდრე სამუშაო დროის იმავე განაკვეთით, მსგავს სახეობასა და პოზიციაზე მომუშავე მუშაკებისა; 

2) სუბიექტი, რომელიც სთავაზობს უცხოელს სამუშაოს შესრულებას თან ურთავს სეზონური სამუშაოს ნებართვის მისაღებ დეკლარაციას სტაროსტას ინფორმაციას დამსაქმებლის საკადრო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შეუძლებლობაზე, უმუშევართა და სამსახურის მაძიებელთა რეესტრზე მითითებით, დამსაქმებლისთვის მუშა-ხელის დაქირავების ნეგატიური შედეგების შესახებ.    

სტაროსტადან ინფორმაცია არ არის საჭირო, თუ: 

  • - სამუშაო ნებართვის მიღების განაცხადის წარდგენამდე 3 წლის განმავლობაში უცხოელმა დაამთავრა პოლონეთის ტერიტორიაზე ან გაერთიანებული ევროპული ეკონომიკური სივრცის (EOG) სხვა ქვეყანაში ან შვეიცარიის კონფედერაციაში დაფუძნებული უნივერსიტეტი, ან არის პოლონეთში ჩატარებული უმაღლესი სადოქტორო სასწავლებლის კურსდამთავრებული;
  • - უცხოელი ლეგალურად ცხოვრობდა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 3 წლის განმავლობაში სამუშაო ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენამდე და მისი ყოფნა უწყვეტი იყო;
  • - უცხოელი არის შემდეგი ქვეყნების: სომხეთის, ბელორუსის, საქართველოს, მოლდოვის, რუსეთის ან უკრაინის მოქალაქე.

სეზონურ სამუშაოზე ნებართვის მიღებაზე განაცხადის შეტანის საფასური შეადგენს 30 ზლოტს.  

 

შეაფასეთ

What is the sum of 5 and 8?