+48 22 490 20 44 დახმარება პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის

Მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy w

უმუშევრობა

დროებით უმუშევრის სტატუსის მიღება 

დროებით უმუშევრის სტატუსს მოიპოვებს პირი, რომელიც არის: 

 1.  

ა) ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, 

ბ) ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, 

გ) იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მხარე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ე.ი. ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის ან შვეიცარიის მოქალაქე), 

დ) უცხოელი, რომელსაც: 

 • - აქვს ლტოლვილის სტატუსი პოლონეთის რესპუბლიკაში,
 • - აქვს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში,
 • - აქვს გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში,
 • - ფლობს დროებითი ბინადრობის ნებართვას პოლონეთის რესპუბლიკაში, რომელიც გაცემულია შტამპის სახით გაცემულ სამგზავრო დოკუმენტში მითითებულ გარემოებებთან დაკავშირებით 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ, 127-ე მუხ. ან 186-ე მუხ. ნაწ. 1 პ.3 (სამ. მაცნე 2018 წ., პოზ. 2094, 2399),
 • - აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, რომელის შესახებ მითითებულია უცხოელთა შესახებ 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონის 114-ე მუხ. ნაწ. 1 ან 1a ან126-ე მუხ. ნაწ.1 (სამ. მაცნე, 2018 წ. პოზ. 2094, 2399), ან ვიზა გაცემული პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამუშაოს შესასრულების მიზნით და უწყვეტად იყო რეგისტრირებული პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მინიმუმ 6 თვის განმავლობაში როგორც დროებით უმუშევარი. 
 • - აქვს პოლონეთის რესპუბლიკაში ბინადრობის ნებართვა ჰუმანიტარული მიზეზების გამო ან ტოლერანტული ყოფნის ნებართვა,
 • - სარგებლობს დროებითი დაცვის უზრუნველყოფი პოლონეთის რესპუბლიკაში,
 • - სარგებლობს სუბსიდიური დაცვით პოლონეთის რესპუბლიკაში;

ე) პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უცხოელი არის თანმხლები პირი უცხოელისა, რომელიც არის: 

 • - ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე,
 • - ევროპული ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი,
 • - ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მონაწილე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ე.ი. ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის ან შვეიცარიის მოქალაქე),

- როგორც ოჯახის წევრი, ხელოვნების მნიშვნელობით. 2006 წლის 14 ივლისის აქტის 2 პუნქტი 4 პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შესვლის, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების მოქალაქეების რეზიდენციისა და ამ ტერიტორიიდან გამგზავრების შესახებ (2019 წლის ჟურნალების კანონი, პუნქტი 293), 

 

ზ) უცხოელი, რომელმაც პოლონეთის მოქალაქის ოჯახის წევრმა მიიღო დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ან დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ, ცხოვრობს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ხელოვნება. 108 წმ. 1 პუნქტი 2 ან მუხლი. 206 პუნქტი 1 პუნქტი 2 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტები 2094, 2399) ან სამგზავრო დოკუმენტში განთავსებული შტამპის საფუძველზე, რომელიც ადასტურებს გრძელვადიანი რეზიდენტის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენას ევროკავშირი, თუ დროებითი ბინადრობის ნებართვის, მუდმივი ბინადრობის ნებართვის ან გრძელვადიანი ბინადრობის ევროკავშირის ბინადრობის ნებართვის შესახებ განცხადების წარდგენამდე, მას აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, 

და 

 1. პირი, რომელიც არ არის დასაქმებული და არ ასრულებს რაიმე სხვა მომგებიან საქმეს, შეუძლია და მზად არის სრულ განაკვეთზე დასაქმება მოცემულ პროფესიაში ან სამსახურში ან სხვა მომგებიან სამუშაოზე, ან თუ ის არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, შეუძლია და მზად არის დასაქმება ამის ნახევარი მაინც სამუშაო დრო, სკოლაში არ ვსწავლობთ, გარდა მოზრდილების სკოლებში ან სკოლის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ექსტრამალური გამოცდის ჩაბარების და მეორე კლასის ინდუსტრიის სკოლაში და საშუალო სკოლაში სწავლა, სწავლის უზრუნველყოფა სრულ განაკვეთზე ან კლასებში, ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ის სწავლობს ნახევარ განაკვეთზე სწავლას, დარეგისტრირებულია შრომის სამსახურში, რომელიც კომპეტენტურია მუდმივი ან დროებითი რეგისტრაციის ადგილისთვის და ითხოვს სამუშაოს ან სხვა მომგებიანი სამუშაოს, თუ:

ა. არის 18 წელზე მეტი ასაკის, 

ბ) არის 60 წლამდე ასაკის - თუ ის ქალია ან 65 წლისა - თუ ის არის მამაკაცი, 

გ. არ აქვს ნაპოვნი უფლება ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიაზე, სასწავლო პენსიაზე, სოციალურ პენსიაზე ან გადარჩენილ პენსიაზე სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტი, ან სამსახურის შეწყვეტის შემდეგ, სხვა მომგებიანი სამუშაო, არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის შეწყვეტა, თქვენ არ მიიღებთ მასწავლებლის კომპენსაციის სარგებელს. , საპენსიო წინა პენსია, საპენსიო შეღავათი, რეაბილიტაციის სარგებელი, ავადმყოფობის შეღავათი, მშობიარობის ან მშობიარობის ტოლი შემწეობა, 

დ) არ აქვს ნაპოვნი უცხოელი პენსიის ან ინვალიდობის საპენსიო ორგანოს მიერ გაცემული ხანდაზმულობის ან ინვალიდობის პენსიის უფლება, მინიმუმ ყველაზე დაბალი ასაკის ან ინვალიდობის პენსიის ოდენობით, რომელიც მითითებულია 1998 წლის 17 დეკემბრის აქტში პენსიები და ინვალიდობის პენსიები სოციალური დაზღვევის ფონდიდან (2018 წლის სამართლის ჟურნალი, პუნქტი 1270, შესწორებული), 

ე. არ არის სასოფლო-სამეურნეო ქონების მესაკუთრე ან დამოუკიდებელი ან შვილობილი მფლობელი, 1964 წლის 23 აპრილის აქტი - სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად (2019 წლის კანონის ჟურნალები, შეცვლილი 1145 პუნქტით), სასარგებლო ფართობით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადამეტება 2 ჰექტარზე ან თქვენ არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას მეუღლედ ან ოჯახის წევრად მუდმივ სამუშაოდ ფერმაში, სადაც სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 2 ჰექტარზე მეტია, 

   ვ. არ იღებს საშემოსავლო გადასახადით გადასახადით გადასახადს მოგების გადასახადით სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან, თუ ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის დასადგენად სოფლის მეურნეობის წარმოების სპეციალური დეპარტამენტებიდან მიღებული შემოსავალი არ აღემატება ინდივიდუალურ მეურნეობებში მუშაობის საშუალო შემოსავლის ოდენობას განსაზღვრული ცენტრალური სტატისტიკის სამსახურის პრეზიდენტი სოფლის მეურნეობის გადასახადის შესახებ დებულებების საფუძველზე, ან არ ექვემდებარება საპენსიო და ინვალიდობის საპენსიო დაზღვევას ამ ფერმაში მეუღლის ან ოჯახის წევრის მუდმივი მუშაობისთვის, 

ზ) არ წარუდგენია განცხადება ბიზნესის რეესტრში შესვლის შესახებ ან შესვლის შესახებ განცხადების წარდგენის შემდეგ: 

- შეიტანა განცხადება ცენტრალურ რეესტრში და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების შესახებ და შეჩერების პერიოდი ჯერ არ გასულა, ან 

- ვადა არ ამოიწურა ცენტრალური რეესტრში განაცხადში მითითებული განაცხადში მითითებული ბიზნეს საქმიანობის დაწყების დღემდე და ინფორმაცია ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ, 

თ) არ არის დროებითი დაპატიმრებული პირი ან არ იხდის თავისუფლების აღკვეთას, გარდა იმ პატიმრობისა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემაში; 

ი) არ იღებს ყოველთვიურ შემოსავალს სამუშაოს მინიმალური ანაზღაურების ნახევარზე მეტით, პროცენტის ან მიღებული სხვა შემოსავლის გამოკლებით, საბანკო ანგარიშებზე დაგროვილი ფულადი სახსრებიდან; 

კ) არ იღებს მუდმივ დახმარებას სოციალური დახმარების შესახებ დებულებების საფუძველზე, 

ლ) არ იღებს, საოჯახო შეღავათების შესახებ დებულებების საფუძველზე, შშმ შვილის მოვლის შემწეობას, სპეციალური მზრუნველობის შემწეობას ან დანამატს საოჯახო შემწეობაზე მარტოხელა მშობლებისთვის და უმუშევრობის შემწეობის უფლების დაკარგვას მისი მიღების კანონიერი ვადის გასვლის გამო, 

მ) თუ დასაქმების შეწყვეტის შემდეგ არ იღებს 70-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ სასწავლო სარგებელს., 

) არ ექვემდებარება, ცალკეული კანონების შესაბამისად, სოციალური დაზღვევის ვალდებულებას, გარდა ფერმერთა სოციალური დაზღვევისა, 

) არ იღებს მზრუნველობის შემწეობას მზრუნველებისთვის შეღავათების განსაზღვრისა და გადახდის შესახებ დებულებების შესაბამისად. 

 

სამუშაოს მაძიებლის სტატუსის მინიჭება 

 

სამუშაოს მაძიებლის სტატუსის მიღება შეუძლია პირს, რომელიც არის: 

 1. მოქალაქე: 

ა) ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს, 

ბ) ევროპის ეკონომიკური ზონის ქვეყნის, რომელიც არ ეკუთვნის ევროკავშირს, 

გ) ქვეყნის, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მხარე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან ამ ქვეყნების მიერ დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ანუ ისლანდიის, ლიხტენშტეინის, ნორვეგიის ან შვეიცარიის მოქალაქე); 

 

 

 1. უცხოელი, რომელსაც:

a) აქვს ლტოლვილის სტატუსი პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

b) აქვს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

c) აქვს ბინადრობის ნებართვა ევროკავშირის გრძელვადიანი რეზიდენტისთვის პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

d) აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში, რომელიც გაცემულია იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომლებზეც საუბარია 127-ე მუხლში ან 186-ე მუხლის 1-ელი პუნქტის მე-3 ქვეპუნქტში - 2013 წლის 12 დეკემბრის უცხოელთა შესახებ კანონი (2018 წლის კანონთა კრებული, პოზიცია 2094, 2399) 

e) აქვს დროებითი ბინადრობის ნებართვა პოლონეთის რესპუბლიკაში, რომელიც გაცემულია 144- მუხლში მითითებულ გარემოებებთან დაკავშირებით, 1-ლი კანონის 151- მუხლი, 1-ლი აქტის 151- მუხლი, 1-ლი კანონის 159- მუხლი, 160- მუხლი, 161- მუხლი, 161- მუხლი 1, 176- მუხლი, 186- მუხლი 1 აქტი 1 პუნქტები 1, 2, 4, 5 და 7 ან მუხლი 187 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ (2018 წლის კანონთა კრებული , პუნქტი 2094, 2399) ან არიან ეროვნული ვიზის მფლობელები პირველი საფეხურის სწავლის, მეორე საფეხურის სწავლის ან ხანგრძლივი სამაგისტრო სწავლის ან დოქტორანტურაში განათლების დასასრულებლად, ანოტაციით სტუდენტი, ან ეროვნული ვიზა მეცნიერული კვლევის ან განვითარებითი სამუშაოების ჩასატარებლად, 

f) არის უცხოელთა შესახებ 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონის 1-ლი მუხლის 114- ქვეპუნქტის 114- ან 1a- 126- მუხლით გათვალისწინებული (2018 წლის კანონთა კრებული, პოზიცია 2094, 2399) დროებითი ბინადრობის ნებართვის მფლობელი, ან პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამუშაოს შესასრულებლად გაცემული ვიზის, 

g) არის პოლონეთის რესპუბლიკაში გაცემული ვიზის მფლობელი რომელიც გათვალისწინებული კანონის 60- მუხლის მე-5 პუნქტით, ან არის დროებითი ბინადრობის ნებართვის მფლობელი, რაც მოხსენიებულია კანონის 185a მუხლში 2013 წლის 12 დეკემბრის კანონი უცხოელთა შესახებ (2018 წლის კანონთა კრებული, პოზიცია 2094, 2399), ან ცხოვრობენ პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეტანილია განაცხადების რეესტრში, რომელიც მითითებულია კანონის 1-ლი მუხლის 88p- ქვემუხლში,  

h) არის ჰუმანიტარული მიზეზების გამო ბინადრობის ნებართვის ან პოლონეთის რესპუბლიკაში ტოლერანტული ყოფნის ნებართვის მფლობელი, 

i) სარგებლობს დროებითი დაცვით პოლონეთის რესპუბლიკაში, 

j) არის პოლონეთის რესპუბლიკაში საერთაშორისო დაცვის აპლიკანტი და მეუღლე, რომლის სახელითაც იგი ითხოვს საერთაშორისო დაცვას, რომელსაც აქვს მოწმობა, რომელიც გაცემულია 2003 წლის 13 ივნისის კანონის 35- მუხლის შესაბამისად, პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე უცხოელებისთვის დაცვის მინიჭების შესახებ (2019 წლის კანონთა კრებული, პოზიცია 1666, შემდგომი შესწორებით), 

k) მინიჭებული აქვს სუბსიდიარული დაცვა პოლონეთის რესპუბლიკაში; 

l) არის პოლონეთის მოქალაქის ოჯახის წევრი 

 

 1. უცხოელი, რომელიც თან ახლავს პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელს, რომელიც არის მოქალაქე:

a) ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს, 

b) ევროპული ეკონომიკური ზონის ქვეყანის, რომელიც არ ეკუთვნის ევროკავშირს, 

c) ქვეყნის, რომელიც არ არის ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მხარე, რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს პირთა გადაადგილების თავისუფლება ამ ქვეყნების მიერ ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან დადებული ხელშეკრულებების საფუძველზე (ანუ მოქალაქე ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია ან შვეიცარია), 

- როგორც ოჯახის წევრი, 2006 წლის 14 ივლისის კანონის მე-2 მუხლის მე-4 ქვემუხლის მნიშვნელობით, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების პოლონეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ყოფნისა და გასვლის შესახებ (კანონთა კრებული, 2019 წლის, პოზიცია 293); 

 შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ როგორც უმუშევარი ან სამუშაოს მაძიებელი ვებგვერდის praca.gov.pl-ის მეშვეობით ან ადგილობრივ შრომის სამსახურში. 

ამისათვის თქვენ უნდა შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში praca.gov.pl ვებსაიტზე და შექმნათ სანდო პროფილი. 

შეაფასეთ

დაამატეთ გამოხმაურება
Please calculate 9 plus 1.