+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Przekraczanie granicy - podstawowe informacje

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. na przejściu granicznym.

Przy przekraczaniu granicy warto pamiętać, że wjeżdżając do Polski, wjeżdża się także na terytorium Unii Europejskiej (UE) oraz strefy Schengen.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Cudzoziemiec wjeżdżając do Polski powinien posiadać:

1. Paszport lub inny ważny dokument podróży;

2. Ważną wizę (więcej informacji na temat wiz jest dostępnych w zakładce WIZY) lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium (na przykład kartę pobytu – więcej informacji na ten temat jest dostępnych w zakładce), jeśli są wymagane;

Uwaga! W wypadku obywateli UE oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii wymagany jest tylko ważny dokument podróży lub ważny dokument tożsamości.

Uwaga! W przypadku wjazdu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym (zaliczanym do pobytu krótkoterminowego), sprawdzana jest nie tylko ważność posiadanego paszportu,  ale także to, czy cudzoziemiec nie wykorzystał już dozwolonego limitu tj. 90 dni w okresie 180 dni pobytu w strefie Schengen. Należy pamiętać, że do okresu pobytu krótkoterminowego:

- wliczane są dni spędzone na podstawie: wizy Schengen, w ruchu bezwizowym, ale także w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt (na tzw. stampili) i wcześniejszy pobyt niezgodny z przepisami tj. bez wymaganych dokumentów;

- nie są wliczane dni spędzone na podstawie zezwolenia na pobyt (karty pobytu) oraz na podstawie polskiej wizy krajowej.

Uwaga! Obywatele niektórych państw (np. USA, Japonii, Argentyny) mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180-dniowego limitu, na podstawie umów bilateralnych regulujących ruch bezwizowy, zawartych przez Polskę z tymi państwami przed przystąpieniem Polski do UE.

3. W przypadku przejazdu tranzytem przez Polskę do innego państwa – zezwolenie na wjazd do innego kraju lub zezwolenie na pobyt w innym kraju.

CEL I WARUNKI POBYTU

Cudzoziemiec, przekraczając granicę Polski, powinien także być w stanie uzasadnić cel i warunki pobytu, przykładowo:

Jeśli cudzoziemiec wjeżdża do Polski w celu wykonywania pracy, cel wjazdu potwierdzi okazując przy kontroli granicznej zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz umowę o pracę (jeśli ją posiada). W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty potwierdzające, że  jest osobą zwolnioną z konieczności posiadania zezwolenia na pracę (np. dyplom ukończenia studiów stacjonarnych w Polsce).

UBEZPIECZENIE I ŚRODKI FINANSOWE

Straż Graniczna ma prawo zażądać od cudzoziemca udokumentowania posiadania:

1.Ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego na okres pobytu w Polsce;

Uwaga! Ubezpieczenie podróże powinno opiewać na sumę co najmniej 30 000 euro i pokrywać wszelkie koszty powrotu cudzoziemca z powodów medycznych, koszty leczenia szpitalnego lub pilnej pomocy medycznej udzielonej cudzoziemcowi, a nawet koszty związane z jego śmiercią.

Uwaga! Jeśli Cudzoziemiec wjeżdża do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy, a nie jest jeszcze objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, powinien wykupić podróżne ubezpieczenie medyczne do czasu objęcia go tym ubezpieczeniem.

2.Wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i powrotu do kraju pochodzenia.

Wysokość tych środków zależy od długości planowanego pobytu i wynosi:

- 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub

- 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni.

Wysokość tych środków zależy od kraju pochodzenia cudzoziemca – w zakresie równowartości biletu powrotnego. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien przy przekraczaniu granicy posiadać:

- 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub

- 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w powyżej lub

- 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Uwaga! Cudzoziemiec nie zawsze musi dokumentować posiadanie środków finansowych na utrzymanie. Z tego obowiązku jest on zwolniony między innymi jeśli przekracza granicę na podstawie:

  • wizy wydanej w celu wykonywania pracy,
  • wizy w celu korzystania z uprawnień związanych z Kartą Polaka,
  • karty pobytu.

Uwaga! Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu.

ODMOWA WJAZDU

Cudzoziemcowi można odmówić wjazdu do Polski, nawet jeżeli posiada dokumenty uprawniające go do tego wjazdu, w tym ważną wizę.

Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu do Polski między innymi w sytuacji, jeśli:

- nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu;

- wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen wynoszący 90 dni  w każdym okresie 180 dni (chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej);

- posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub kartę pobytu;

- nie może udokumentować posiadania wymaganego ubezpieczenia;

- nie posiada wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do długości i celu planowanego  pobytu lub środków na powrót.

Decyzję o odmowie wjazdu wydaje komendant placówki Straży Granicznej. W dokumencie podróży cudzoziemca odnotowuje się odmowę wjazdu i zapisuje się podstawę prawną wydania tej decyzji.

Uwaga! Decyzja o odmowie wjazdu podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji komendanta placówki przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

SKARGI NA DZIAŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ

Straż Graniczna podczas kontroli granicznej nie może dyskryminować osób ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię ani niepełnosprawność.

Istnieje możliwość złożenia skargi na funkcjonariusza, który zachowywał się niepoprawnie.

By skarga mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres, dokładny opis zdarzenia oraz imię i nazwisko skarżonego funkcjonariusza SG. Skarg nie zawierających imienia i nazwiska oraz adresu skarżącego nie rozpatruje się.

Skargi na działalność SG można składać:

- pisemnie na adres: Komenda Główna Straży Granicznej al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,

- elektronicznie: skargi.bk.kg@strazgraniczna.pl

- za pośrednictwem ePUAP: http://www.epuap.gov.pl

- ustnie do protokołu.

Skargi na działalność SG można także składać do Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77. 00-090 Warszawa lub: http://www.rpo.gov.pl/wniosek/.

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 6 i 1.