+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Wizy

Obywatele krajów nienależących do UE, którym nie przysługuje prawo do wjazdu w ramach ruchu bezwizowego i którzy nie posiadają innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu (np. karty pobytu) są zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium.

Uwaga! Cudzoziemcowi posiadającemu ważną wizę Straż Graniczna może odmówić wjazdu na terytorium Polski (jeśli np. nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu pobytu).  Wiza może również zostać unieważniona lub cofnięta na granicy.

RODZAJE WIZ

Cudzoziemiec może otrzymać wizę Schengen lub wizę krajową.

Wiza Schengen, oznaczona symbolem „C” – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu.

Wiza ta jest wydawana także tym cudzoziemcom, którzy planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem).

Wiza krajowa, oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu do którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy).

Wizy wydawane są w określonym celu. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:

1)”01” Turystycznym;

2) „02”Odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) „03” Udziału w imprezach sportowych;

4) „04” Prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05a”  wykonywania pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

6) „05b” Wykonywania pracy sezonowej w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

7) „06”  Wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a (na podstawie zezwolenia na pracę);

8) „07” Prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

9) „08” Wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) „09” Odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;

11) „10” Szkolenia zawodowego;

12) „11” Kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10 (np. w celu nauki w szkole policealnej);

13) „12” Dydaktycznym;

14) ”13” Prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

15) „13a” Odbycia stażu;

16) „13b” Udziału w programie wolontariatu europejskiego;

17) „14” Leczenia;

18) „15” Dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

19) „16” Udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

20) „17” Przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

21) „17a” Przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

22) „17b” Dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub przebywania z nim

23) „18” Korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

24) „19” Repatriacji;

25) „20” Korzystania z ochrony czasowej;

26) „21” Przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

27) „22” Realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

28) „22a” Realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

29) „22b” realizacji zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w związku z przepisami dotyczącymi prawa do prowadzenia życia rodzinnego

30) „23” Innym niż  wyżej określone.

Uwaga! W niektórych ze wskazanych wyżej przypadków wizy mogą być wydane jedynie jako krajowe lub jedynie jako wizy Schengen. W przypadku tranzytu  wiza może być wydana tylko jako wiza Schengen. Wiza może być wydana tylko jako krajowa między innymi w przypadku korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Uwaga! Na naklejce wizowej obok oznaczenia celu wydania wizy, zamieszcza się również inne uwagi, między innymi takie jak: „student”, „naukowiec”, „stażysta” „wolontariusz” – odpowiednio do celu wydania wizy.

Uwaga! Cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu objętego wizą oraz przed upływem okresu ważności tej wizy, chyba że posiada inny ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium.

UZYSKANIE WIZY DO POLSKI - PROCEDURA

Wizę uzyskuje się przed przyjazdem do Polski we właściwym konsulacie lub ambasadzie. Wniosek o wydanie wizy jest rozpatrywany przez jednostkę konsularną lub dyplomatyczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę.

Uwaga! Wiza krajowa w celu wykonywania pracy wydawana jest przez konsula właściwego ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca.

W celu umówienia się na wizytę, co do zasady, należy wypełnić wniosek wizowy za pośrednictwem strony internetowej e-Konsulat.

Możliwe jest również skorzystanie z usług centrów wizowych VFS. Niestety usługi te nie są dostępne we wszystkich krajach. Skorzystanie z tych usług jest możliwe między innymi na terytorium: 

- Ukrainy;

- Białorusi;

- Rosji;

- Turcji;

- Indii;

- Chin;

 

Uwaga! W obu przypadkach konieczne jest złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy (informacja na ten temat jest dostępna powniżej). Przed umówieniem wizyty zalecane jest skontaktowanie się z urzędem konsularnym lub centrum wizowym, w którym będzie składany wniosek, w celu ustalenia, jakie dokumenty dodatkowe są wymagane w konkretnej sytuacji.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy:

- wypełniony i podpisany wniosek wizowy:

- dokument podróży; aby konsul mógł wydać wizę, dokument podróży musi zawierać przynajmniej dwie wolne strony i  być wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat;

- 1 lub 2 zdjęcia zgodne z wymogami;

- opłata wizowa (jej wysokość zależy od rodzaju wizy i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę; opłatę konsularną należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy; opłata ta nie jest zwracana w wypadku odmowy wydania wizy);

- dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 euro lub w wypadku wizy krajowej innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce (np. dowód opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ).

Uwaga! W wypadku gdy cudzoziemiec posiada ubezpieczenie wydane w związku z wykonywaniem legalnej pracy, wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego (zarówno w wypadku ubiegania się o wizę krajową, jak i o wizę Schengen) można uznać za spełniony.

Dodatkowe dokumenty potwierdzające:

- cel wjazdu (np. oryginał zezwolenia na pracę);

- posiadanie  wystarczających środków finansowych na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;

- posiadanie zakwaterowania;

- gotowość do opuszczenia terytorium Schengen (w tym Polski) po upłynięciu terminu ważności wizy;

- inne okoliczności podane we wniosku.

Uwaga! Rodzaj oraz liczba dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecany jest bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

Uwaga! Konsul ma prawo do zwrócenia się o dostarczenie dodatkowych dokumentów celem wydania wizy.

Czas oczekiwania na wizę różni się w zależności od kraju, którego obywatele ubiegają się o taki dokument. Standardowo wynosi on 15 dni od momentu złożenia wniosku.

WIZY WYDAWANE W CELU WYKONYWANIA PRACY

Jeśli cudzoziemiec ubiega się o wizę w celu wykonywania pracy, musi przedstawić w oryginale:

- zezwolenie na pracę w Polsce lub

- wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi lub

- zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz

- umowę o pracę (jeśli ją posiada) a także

- wydruk z ZUS (np. ZUS RCA) celem potwierdzenia posiadania ubezpieczenia (jeśli został już do tego ubezpieczenia zgłoszony przez pracodawcę);

- dokumenty potwierdzające dane pracodawcy (np. wydruk z KRS lub CEIDG).

Jeśli cudzoziemiec jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę powinien zamiast zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przedstawić dokumenty potwierdzające, że ma on wolny dostęp do rynku pracy w Polsce (np. dyplom ukończenia stacjonarnych studiów wyższych).

Wizy uzyskiwane w celu wykonywania pracy wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie dłuższy jednak niż przewidziany dla danego typu wizy.

UŁATWIENIA WIZOWE DLA OBYWATELI BIAŁORUSI

Program Poland. Business Harbour

Program ułatwia specjalistom IT, start-upom i innym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki programowi można dowiedzieć się m.in. tego, jak szybko i sprawnie rozpocząć działalność na terenie Polski oraz otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy. Posiadacze wiz
z adnotacją Poland.Business Harbour mogą wykonywać w Polsce pracę bez zezwolenia.

Dokumenty wymagane do otrzymania wizy Poland.Business Harbour:

1. wniosek o wizę krajową – wypełniony i podpisany,

2. aktualne zdjęcie biometryczne,

3. paszport – wydany w ciągu ostatnich 10 lat, ważny co najmniej trzy miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum dwie wolne strony przeznaczone na wizy,

4. ubezpieczenie medyczne na okres ważności wizy (minimalna kwota ubezpieczenia 30 tys. euro),

5. dokumentacja potwierdzająca cel podróży:

- jeśli jesteś freelancerem – dokument potwierdzający wykształcenie techniczne lub co najmniej roczne doświadczenie w branży IT,

- jeśli zakładasz startup – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Fundację Startup Hub Poland,

- jeśli prowadzisz małe/średnie/duże przedsiębiorstwo – dokument potwierdzający zakwalifikowanie do programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Więcej informacji o programie można uzyskać tutaj.

Wizy humanitarne

Ubiegając się o wizę należy przedstawić:

  1. wypełniony i podpisany wniosek o wizę krajową wraz ze zdjęciem,
  2. ważny paszport, który został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i posiada dwie wolne strony, a jego okres ważności upływa nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy,
  3. ubezpieczenie medyczne ważne na okres, na jaki chciałbyś uzyskać wizę,
  4. pisemną deklarację dot. chęci uzyskania wizy do Polski.

Wiza humanitarna zostaje wydana maksymalnie na okres 1 roku. Wydanie wizy jest bezpłatne.

 Od 1 grudnia 2020 osoby posiadające wizę humanitarną mogą legalnie pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

 

ODMOWA WYDANIA WIZY

Konsul może odmówić cudzoziemcowi wydania wizy między innymi, jeśli:

- cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy strefy Schengen;

- cudzoziemiec nie jest w stanie przedstawić celu i warunków planowanego pobytu;

- jeśli zachodzi obawa, że wjazd i pobyt cudzoziemca mogłyby spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa, porządku państwa lub naruszałyby interes Polski;

- jeśli cudzoziemiec w postępowaniu o wydanie wizy zeznał nieprawdę, zataił istotne informacje lub też nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu;

- jeśli cudzoziemiec nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego;

- cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków utrzymania na okres pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na przejazd do innego państwa niż państwo pochodzenia lub zamieszkania.

Uwaga! Każdej osobie, której odmówiono wydania wizy (lub unieważniono/cofnięto wizę), obowiązkowo przekazuje się formularz odmowy zawierający jej uzasadnienie. Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, czyli konsula (nie ma natomiast możliwości odwołania się do wyższej instancji). Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania (o unieważnieniu /cofnięciu) wizy krajowej lub Schengen do organu, który tę decyzję wydał.

Oceń nas

Prosimy dodać 4 i 1.