+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Aktualności

Potwierdzenie znajomości języka polskiego w celu uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

2023.08.04

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego potwierdzających znajomość tego języka wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa wykaz poświadczeń znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 potwierdzających znajomość języka polskiego wymaganą do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. To mogą być:
1) certyfikat znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672)*;  

2) certyfikaty następujących instytucji:  

  1. a) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
  2. b) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC);

3) zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię:  

  1. a) zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547)** albo
  2. b) niepodlegającą obowiązkowi zatwierdzenia zgodnie z art. 144 ust. 5 ustawy i w stosunku do której nie została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy

– po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego;  

4) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326)*** albo zaświadczenie potwierdzające wpis na listę tłumaczy przysięgłych. 

 Podstawa prawna: 

* Ustawa o języku polskim

**Ustawa o cudzoziemcach 

***Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Powrót

Oceń nas

Prosimy obliczyć 8 plus 2.