+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Aktualności

Przedłużenie pobytu obywateli Ukrainy

2023.08.08

Zgodnie z nowelizacją Specustawy* (art. 42) pobyt obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski w okresie od 24.02.2022 r., został przedłużony do 4 marca 2024 roku.  

W poszczególnych wypadkach pobyt został przedłużony do 31 sierpnia 2024 r., m.in., jeżeli osoby:  

 1. a) w dniu 4 marca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe** (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), lub
 2. b) w dniu 4 marca 2024 r. pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub
 3. c) nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;

I do 30 września 2024 r. – jeżeli te osoby przystępują do egzaminu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty*** (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w terminie poprawkowym. 

Ten przepis stosuje się również do rodziców lub opiekunów osób wymienionych w tym przepisie będących osobami niepełnoletnimi. 

 

Jeżeli ostatni dzień pobytu obywatela Ukrainy na podstawie  

 • wizy krajowej,  
 • zezwolenia na pobyt,  
 • terminu do opuszczenia terytorium RP,  
 • terminu dobrowolnego powrotu,  
 • karty pobytu,  
 • polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,  
 • dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”,  
 • wizy Schengen (polskiej lub innego kraju tej strefy),  
 • wizy krajowej, karty pobytu czy innego dokumentu pobytowego, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw strefy Schengen, wydanego przez inny kraj tej strefy,  
 • ruchu bezwizowego  

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., jego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r. 

 

Podstawa prawna 

* Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000583/U/D20220583Lj.pdf 

** Ustawa Prawo oświatowe  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/O/D20170059.pdf 

*** Ustawa o systemie oświaty 

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf 

 

Powrót

Oceń nas

Prosimy obliczyć 7 plus 1.