+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Aktualności

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

2024.03.15

Legalny pobyt obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, nie będących obywatelami Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i korzystają z ochrony czasowej w Polsce, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Przedłużenie pobytu do 30 czerwca 2024 r. dotyczy również:

- Osób przybywających w Polsce na podstawie wizy krajowej , której okres ważności kończy się od dnia 24 lutego 2022.

- Osób przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy , które traci ważność od dnia 24 lutego 2022.

- wizy Schengen ,

- ruchu bezwizowego,

- dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa należącego do strefy Schengen (wizy i zezwolenia na pobyt)

- terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu do powrotu

- terminu na opuszczenie terytorium RP związanego z decyzją o odmowie przedłużenia wizy, odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt, umorzeniu postępowania w tych sprawach, cofnięciu zezwolenia na pobyt lub decyzją kończącą postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej

Przedłużeniu ulegają również wydane obywatelom Ukrainy karty pobytu, polskie dokumenty tożsamości oraz dokument “zgoda na pobyt tolerowany”, jeśli ich ważność upływa w okresie od 24 lutego. Oznacza to, że nie trzeba ich wymieniać.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 232). Ustawa dokonująca zmian została ogłoszona w Dzienniku Ustaw i weszła w życie 22 lutego 2024 r.

Powrót

Oceń nas

Jaka jest suma 1 i 9?