+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Inne okoliczności - podstawowe informacje

ZEZWOLENIE NA POBYT W PRZYPADKU INNYCH OKOLICZNOŚCI

Zezwolenie na pobyt w Polsce ze względu na inne okoliczności jest udzielane, lub można je udzielić, cudzoziemcowi między innymi, jeżeli:

 1. Jest urodzonym w Polsce nieletnim dzieckiem cudzoziemca, przebywającym w Polsce bez opieki;
 2. Jest obywatelem Turcji i posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r.;
 3. Ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwie UE oraz:
  a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą w Polsce lub
  b) zamierza podjąć lub kontynuować w Polsce studia lub szkolenie zawodowe lub
  c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkanie w Polsce;  
 4. Jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które zostało udzielone mu przez inne państwo UE, z którym przebywał na terytorium innego państwa i towarzyszy mu lub chcę się z nim połączyć w Polsce;
 5. Bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium;
 6. Zamierza w Polsce podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe;
 7. Jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium;
 8. Jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub w związku wyznaniowy, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego prawa polskiego, lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli jego pobyt w Polsce jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
 9. Jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nielegalnie;
 10. Wyjazd cudzoziemca z terytorium Polski naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski nielegalnie.

 

Uwaga! Katalog okoliczności, ze względu na które cudzoziemiec może uzyskać ten typ zezwolenia na pobyt czasowy nie jest zamknięty. Cudzoziemiec musi wykazać, że zachodzą inne okoliczności (nie tylko te wskazane powyżej) uzasadniające jego pobyt w Polsce. Każda z okoliczności pobytu wymaga różnych dokumentów. Aby uzyskać pełną informację na temat wymaganego zestawu dokumentów uzasadniających udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w danych okolicznościach należy się skontaktować się z urzędem wojewódzkim.

Co do zasady, cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na podstawie wskazania innych okoliczności będzie musiał przedstawić:

- dokumenty, które uzasadniają konieczność pobytu cudzoziemca;

- dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca w Polsce lub potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów życia w Polsce;

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;

- ewentualnie, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobami przebywającymi w Polsce (np. akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);

- potwierdzenie zapewnionego w Polsce miejsca zamieszkania (nie w każdym przypadku).

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Oceń nas

Zostaw opinię
Jaka jest suma 1 i 5?