+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Kształcenie się na studiach

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu w Polsce jest  kształcenie się na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich. Zezwolenie to może uzyskać także cudzoziemiec zamierzający odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga! Pierwsze zezwolenie w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych:

- cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku udzielane jest na okres 15 miesięcy; jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia na pierwszym roku udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące;

- cudzoziemcowi, który podejmuje studia na kolejnym roku studiów, udzielane jest natomiast zezwolenie na okres studiów (nie dłużej niż na 3 lata).

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów/kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach w języku polskim;

Uwaga! Lista zatwierdzonych jednostek dostępna jest tutaj: Złóż wniosek o zatwierdzenie jednostki na potrzeby przyjmowania cudzoziemców - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)  

- zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały rok akademicki oraz dany semestr;

- dowód uiszczenia opłaty za naukę ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (jeśli podjęte studia są płatne);

- dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania, które powinny zawierać informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny);

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce, kosztów nauki i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz koszty zamieszkania (np. wydruk z posiadanego rachunku bankowego);

- dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 9 i 3.