+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Pobyt obywateli UE oraz członków ich rodzin w Polsce

KOGO DOTYCZY TA PROCEDURA 

Cudzoziemiec rejestruje/legalizuje swój pobyt w Polsce w oparciu o przepisy Ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (nie zaś w oparciu o ustawę o cudzoziemcach), jeśli jest:  

- obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;  

- obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;  

- obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, 

- członkiem rodziny obywatela jednego z wyżej wymienionych państw, który do niego dołącza lub z nimi przebywa.  

Oceń nas

Prosimy dodać 6 i 8.