+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Karta pobytu i karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

KARTA POBYTU I KARTA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE  

 

Za członka rodziny obywatela UE (państw EOG/Konfederacji Szwajcarskiej) należy rozumieć tutaj cudzoziemca niebędącego obywatelem UE, który jest: 

 

- małżonkiem obywatela UE;  

- bezpośrednim zstępnym obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;  

- bezpośrednim wstępnym obywatela UE lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka – który dołącza lub przebywa z obywatelem UE. 

 

Uwaga! Procedura wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE nie dotyczy członków rodziny obywateli polskich (w tym ich małżonków). Małżonkowie (cudzoziemcy niebędący obywatelami UE) obywateli polskich legalizują swój pobyt w Polsce w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w zakładce: LEGALIZACJA POBYTU MAŁŻONKA OBYWATELA RP. 

 

Jeżeli pobyt na terytorium Polski obywatela UE wraz z członkiem jego rodziny trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, członek jego rodziny ma obowiązek uzyskać w Polsce kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rodziny ma ważną wizę wydaną na okres dłuższy niż 3 miesiące – ma on również obowiązek wnioskować o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE, jeżeli planowany pobyt w Polsce jest dłuższy niż 3 miesiące. 

Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce osobiście, nie później jednak niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.  

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- 1 kserokopie dokumentu podróży cudzoziemca; 

- 4 aktualne kolorowe fotografie – wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj 

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w Polsce wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa w Polsce; 

- dokument potwierdzający legalny wjazd do Polski; 

- małżonek - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;  

- zstępny - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska;  

- wstępny (rodzic obywatela UE lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) - dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska lub jego małżonka; 

- dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce; 

- dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających do pokrycie kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej. 

Dołączone do wniosku dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

Uwaga! Karta pobytu cudzoziemca–członka rodziny obywatela UE jest wydawana bezpłatnie. 

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna przez 5 lat, a w przypadku, gdy zamierzony okres pobytu obywatela UE w Polsce, do którego członek rodziny dołącza lub z którym przebywa, jest krótszy niż 5 lat - dokument ten jest ważny przez zamierzony okres pobytu obywatela UE w Polsce. 

Uwaga! W przypadku, gdy cudzoziemiec-członek rodziny obywatela UE jest jego małżonkiem, urząd wojewódzki, przed wydaniem karty pobytu członka rodziny obywatela UE weryfikuje prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu małżonkowie mogą być wzywani na rozmowę z urzędnikiem w celu weryfikacji, czy ślub nie jest fikcyjny.  

Członek rodziny obywatela UE, sam niebędący obywatelem UE, nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski z obywatelem UE. 

Istnieje również możliwość nabycia prawa stałego przed upływem wyżej wspomnianych 5 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy obywatel UE nabył prawo do stałego pobytu w Polsce przed upływem 5 lat pobytu na podstawie faktu bycia pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek w Polsce. W takiej sytuacji członek jego rodziny również nabywa prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce. 

Członek rodziny obywatela UE, który nabył prawo do stałego pobytu w Polsce uzyskuje kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Aby uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE należy osobiście złożyć w urzędzie wojewódzkim następujące dokumenty: 

- 1 egzemplarz wniosku o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wypełnionego w języku polskim – wniosek jest dostępny Karta pobytu członka rodziny obywatela UE | Wydział Spraw Cudzoziemców (poznan.uw.gov.pl) 

- 1 kserokopie dokumentu podróży; 

- 4 aktualne kolorowe fotografie – wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj 

- dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt w Polsce wraz z obywatelem UE; 

- dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce obywatela UE, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE;  

-  potwierdzenie zameldowania tylko i wyłącznie, jeśli jest to zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. 

Dodatkowo należy złożyć: 

- małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa), 

- zstępny (dzieci) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych (np. akt urodzenia) oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, 

- wstępny (rodzice) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. 

Uwaga! Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydawana jest bezpłatnie. 

 

Wnioski o wydanie karty pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE są dostępne tutaj: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/  

 

Oceń nas

Prosimy dodać 7 i 8.