+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Rejestracja pobytu i prawo stałego pobytu obywatela UE

REJESTRACJA POBYTU I PRAWO STAŁEGO POBYTU OBYWATELA UE 

Obywatel UE (za obywatela UE należy rozumieć tutaj także obywateli państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) może przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności rejestracji pobytu. Musi on w tym czasie osiadać ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo (np. paszport). 

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE jest zobowiązany zarejestrować swój pobyt. 

Wniosek o zarejestrowaniu pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski.  

Uwaga! Powyższe terminy (3 miesiące) nie dotyczą obywatela UE, który wjechał na to terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, w jego przypadku ten termin wynosi nie dłuższej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie. 

Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku, gdy spełnia jeden z następujących warunków: 

- jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

- posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium RP, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne; 

- studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne; 

- jest małżonkiem obywatela polskiego. 

Uwaga! Procedura jest bezpłatna a zaświadczenie wydawane jest bezterminowo. 

Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu.  

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, w przypadku, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu: 

- odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo 

- ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu, poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. 

 

Wnioski o rejestracje pobytu i prawo stałego pobytu dostępne są tutaj: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-ue-oraz-eogszwajcarii-i-czlonkowie-ich-rodzin/formularze-wnioskow/  

Oceń nas

Prosimy obliczyć 2 plus 2.