+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Małżeństwo z obywatelem polskim – podstawowe informacje

RODZAJE ŚLUBÓW W POLSCE

W Polsce ślub można zawrzeć w:

- Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) – to tak zwany ślub cywilny;

- świątyni (np. w kościele, cerkwi).

W Polsce, ślub udzielony w obrządku niektórych religii (między innymi w Kościele rzymskokatolickim) może zostać uznany i zarejestrowany przez USC bez konieczności zawierania ślubu cywilnego. Jest to tak zwany ślub konkordatowy.

ŚLUB W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (USC)

W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) Kierownikowi USC należy złożyć następujące dokumenty:

- Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

- Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP.

- Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa.

- Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia).

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca.

Postępowanie nieprocesowe oznacza, że takie postępowanie nie jest związane z procedurą rozpoczęcia sprawy w sądzie. Aby uzyskać postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaznaczonego wyżej dokumentu, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z prośbą o wydanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do USC. We wniosku należy zaznaczyć powody, dla których osoba nie może uzyskać danego dokumentu w swoim kraju.

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia, w wysokości 84 zł.

Uwaga! Ceremonia może odbyć się w urzędzie lub poza nim – w wybranym przez pobierających się miejscu. W przypadku ślubu, który na życzenie odbywa się poza urzędem pobierana jest dodatkowa opłata, która wynosi 1 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego w USC dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny.

ŚLUB KONKORDATOWY

W przypadku zawarcia ślubu konkordatowego należy złożyć w świątyni dokumenty, wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. metryka chrztu, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej, etc.), a także zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Do uzyskania danego zaświadczenia należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron i złożyć następujące dokumenty:

- Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński;

 - Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku -obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP;

 - Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa;

- Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca;

- Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa;

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, który sporządzi akt małżeństwa, w wysokości 84 zł.

W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest dostarczyć wypełnione i podpisane przez niego, państwa młodych i świadków zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu w celu sporządzenia aktu małżeństwa.

Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem osobistym.

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia ślubu konkordatowego dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy.

Oceń nas

Zostaw opinię
Jaka jest suma 2 i 2?