+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie małżeństwa

NABYCIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE MAŁŻEŃSTWA

Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ

O uznanie za obywatela polskiego może ubiegać się cudzoziemiec, który:

- przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu i

- pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim.

Uwaga! Cudzoziemiec, bez względu na to, czy spełnia wyżej wskazane wymagania, czy też nie, może wystąpić o nadanie obywatelstwa do Prezydenta RP.

Uwaga! Jeśli wniosek o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego został złożony w czasie, gdy wobec tego cudzoziemca jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego umarza się.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości uzyskania obywatelstwa znaleźć można w zakładce OBYWATELSTWO POLSKIE.

Oceń nas

Prosimy obliczyć 9 plus 5.