+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Nauka w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze wskazaniem innych okoliczności może zostać udzielone cudzoziemcowi, który zamierza w Polsce podjąć lub kontynuować naukę.

Uwaga! Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbywania nauki może zostać udzielone na okres nauki, powyżej 3 miesięcy nie dłużej jednak niż na okres 1 roku, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

W przypadku tego typu zezwolenia, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;

- dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 9 i 6.