+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Niebieska Karta

O ten typ zezwolenia może ubiegać się cudzoziemiec, który w Polsce zamierza wykonywać lub kontynuować pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Ubieganie się o tzw. Niebieską Kartę wymaga od cudzoziemca ukończenia studiów wyższych albo posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- załącznik nr 1 do wniosku -  załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy (np. zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki ustanowionym w KRS). Złożenie nieprawidłowo wypełnionego/podpisanego załącznika lub brak załącznika będzie traktowane jako brak formalny; ;

Uwaga! Warunkiem koniecznym do uzyskania Niebieskiej Karty jest to, że roczne wynagrodzenie brutto cudzoziemca wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o Niebieską Kartę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- załącznik nr 2 do wniosku (wypełnia cudzoziemiec);

- umowa o pracę (lub umowa o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną) zawartą na okres co najmniej 1 roku;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (np. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język polski),

- informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana);

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. wydruki z ZUS – ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu);

- dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy rezerwacja hotelowa.

- rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego (jeśli osoba składając wniosek wykonywała pracę w Polsce w poprzednich latach);

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (takie zaświadczenie uzyskuje się w Urzędzie Skarbowym, który znajdzuje się nabliżej miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek).

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania Niebieskiej Karty może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

Wojewoda odmawia wszczęcia postępowania w sprawie wydania Niebieskiej Karty między innymi ,jeśli cudzoziemiec:

  1. Przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez władze polskie w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
  2. Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

DECYZJA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA – WYDANIU NIEBIEKSIEJ KARTY

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się:

1. Podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

2. Stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być zatrudniony;

3. Wynagrodzenie;

4. Minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

 

Uwaga! Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji musi pisemnie powiadomić w ciągu 15 dni roboczych wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu o utracie pracy.

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W DECYZJI

Na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, zamierza zmieniać stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Uwaga! W okresie pierwszych 2 lat pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:

  1. Cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu;
  2. Cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony;
  3. Cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu
    - bez zmiany tego zezwolenia.

 

Uwaga! Jeżeli po upływie 2 lat pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, cudzoziemiec zmienił stanowisko pracy, obniżono jego wynagrodzenie lub zmieniono minimalny wymiar jego czasu pracy lub/i rodzaj umowy, na podstawie której pracuje, ma on obowiązek zawiadomić o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu w ciągu 15 dni roboczych

W przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub w przypadku przyjęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę nie ma wymogu zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

COFNIĘCIE

Niebieską Kartę anuluje się (cofa się zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji) między innymi jeśli cudzoziemiec nie przestrzega ograniczenia w dostępie do rynku pracy tj. w sytuacji, w której w okresie pierwszych 2 lat[nbsp]pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji cudzoziemiec zmienił pracodawcę, stanowisko lub zostało mu obniżone wynagrodzenie a decyzja nie została uprzednio zmieniona.

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy obliczyć 6 plus 4.