+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Odbywanie stażu i wolontariatu

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy jeśli celem jego pobytu w Polsce jest odbywanie stażu u organizatora stażu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub udział w programie wolontariatu europejskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY – STAŻ

Oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

- dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy  rezerwacja hotelowa;

- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych;

- umowę, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż;

Uwaga!  Umowa ta może być zawarta pomiędzy cudzoziemcem a organizatorem stażu, który jest osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w której odbywa się staż, mającą siedzibę na terytorium Polski. Organizator stażu musi być zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (lista zatwierdzonych organizatorów  jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych).

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna być zawarta w formie pisemnej i obejmować:

- opis programu stażu;

- czas trwania stażu;

- warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty;

- godziny odbywania stażu;

- prawa i obowiązki stron dotyczące (w tym ustalenia dotyczące pokrywania kosztów odbywania stażu czy ubezpieczania);

- sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

 

Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku odbywania stażu może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Uwaga! W przypadku stażu zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, na okres powyżej 3 miesięcy, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Kolejnego zezwolenia można udzielić jednorazowo na okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

WYMAGANE DOKUMENTY – WOLONTARIAT

Oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;

- dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania oraz podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

- dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy  rezerwacja hotelowa;

- umowę, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz.

Uwaga! Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz powinna być zawarta z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać te świadczenia oraz zawierać:

- opis wolontariatu;

- czas trwania wolontariatu;

- warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu;

- godziny wykonywania świadczeń;

- środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca;

- szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

 

Jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz powinna być zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Uwaga! W przypadku wolontariatu zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz, na okres powyżej 3 miesięcy, nie dłuższy jednak niż 1 rok, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy obliczyć 4 plus 4.