+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Każdy kto ma lub miał polskie obywatelstwo może w dowolnym momencie złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

PROCEDURA

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsca zamieszkania w Polsce, a w przypadku jego braku – do wojewody mazowieckiego.

Jeśli cudzoziemiec mieszka za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Uwaga! Zgodnie z przepisami prawa obowiązek przedstawienia danych, informacji i dokumentów, które pozwolą ustalić stan faktyczny i prawny dotyczący posiadania (lub nie) obywatelstwa polskiego spoczywa na osobie zainteresowanej.

Wzór wniosku i dodatkowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów można zleźć między innymi tutaj:

OPŁATA

Opłata skarbowa za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Odwołanie od decyzji Wojewody można złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych, za pośrednictwem Wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji.

Oceń nas

Jaka jest suma 5 i 7?