+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Prowadzenie badań

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH

Ten typ zezwolenia na pobyt czasowy może zostać udzielony naukowcowi, tj. cudzoziemcowi posiadającemu co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Polsce tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora, którego celem pobytu w Polsce jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Polski zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Uwaga! Zezwolenie w celu prowadzenia badań naukowych udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski (na okres dłuższy niż 3 miesiące, a maksymalnie na 3 lata).

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce POBYT CZASOWY - INFORMACJE OGÓLNE, cudzoziemiec musi również złożyć:

- umowę o przyjęciu naukowca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Uwaga! Listwa zatwierdzonych jednostek dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-lub-organizatora-strazu-na-potrzeby-przyjmowania-cudzoziemcow.

 - pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania;

- dokumenty wskazujące wysokość kosztów zamieszkania, które powinny zawierać informację o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny);

- dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Uwaga! Powyższa lista nie może być traktowana jako kompletna. Zestaw dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych może różnić się ze względu na sytuację cudzoziemca i urząd, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Oceń nas

Jaka jest suma 4 i 5?