+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Możliwość przedłużenia wizy

Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy i chce pozostać legalnie na terytorium RP po upływie okresu pobytu, który uprawnia do pobytu w Polsce na podstawie tej wizy, musi ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy (więcej informacji na temat zezwolenia na pobyt czasowy znajduje się w zakładce POBYT W POLSCE).

Uwaga! Wiza wydawana jest na określony okres – czas jej ważności jest wskazany w  naklejce wizowej.

Jednakże czas, przez który cudzoziemiec faktycznie może przebywać w Polsce, jest zazwyczaj krótszy. Oznacza to, że np. wiza może mieć roczny okres ważności, jednakże cudzoziemiec może być uprawniony do przebywania w Polsce tylko przez okres 6 miesięcy.

Przekroczenie tego czasu związane jest z nieuprawnionym przedłużeniem pobytu. W takiej sytuacji pobyt cudzoziemca będzie uznawany za nielegalny, co może wiązać się z określonymi konsekwencjami.

Przedłużenie wizy w Polsce jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.

OBLIGATORYJNE PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN

Okres ważności wydanej wizy lub długość pobytu objętego tą wizą może zostać przedłużony, jeśli posiadacz wizy udowodni, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub ze względów humanitarnych nie może opuścić terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

FAKULTATYWNE PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN

Okres ważności wydanej wizy lub długość pobytu objętego tą wizą może zostać przedłużony, jeśli posiadacz wizy udowodni istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających konieczność przedłużenia okresu ważności wizy lub długości pobytu objętego tą wizą.

PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ

Cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce można przedłużyć okres ważności wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1. Istnieje ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca lub też względy humanitarne uniemożliwiające mu opuszczenie Polski przed upływem terminu ważności wizy krajowej albo przed końcem objętego dozwolonego tą wizą okresu pobytu; 

2. Zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;

3. Okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Polski będzie inny niż deklarowany;

4. Nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, czyli 1 roku.

Wizę krajową lub okres pobytu objęty tą wizą można przedłużyć także cudzoziemcowi, który przebywa w szpitalu, a którego stan zdrowia wyklucza możliwość opuszczenia Polski. Cudzoziemiec będzie mógł przebywać Polsce do dnia, w którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie tego terytorium.

PODSTAWOWE DOKUMENTY

Wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W celu ubiegania się o przedłużenie wizy należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku;
  2. Aktualną fotografię (zgodną z wymogami);
  3. Ważny paszport;
  1. Dokumenty potwierdzające:

- aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy;

- cel pobytu i konieczność przedłużenia wizy(np. zaświadczenie ze szpitala o hospitalizacji, pismo lub dokumenty poświadczające inne okoliczności);

- posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

- posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów w Polsce;

- inne okoliczności podane we wniosku

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

W toku prowadzonego postępowania urząd wojewódzki może poprosić cudzoziemca o osobiste stawiennictwo w urzędzie i przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby deklarowany stan rzeczy.

OPŁATY

Wizy Schengen: jeśli spełnione są przesłanki do obligatoryjnego przedłużenia wizy Schengen, to przedłużenie wizy jest bezpłatne.

Opłata za fakultatywne przedłużenie wizy Schengen wynosi równowartość 30 euro (przeliczenia równowartości euro na złotówki dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku).

Wizy krajowe: opłata za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 zł. Opłata jest zwracana w wypadku decyzji negatywnej na wniosek osoby.

Koszty te można uiścić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura, lub przelać je na konto urzędu. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody, u którego zostanie złożony wniosek.

KIEDY WYSTĄPIĆ O PRZEDŁUŻENIE WIZY?

W przypadku wizy krajowej oraz Schengen wniosek należy złożyć nie później niż w dniu upływu okresu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.  

W wypadkach obligatoryjnego przedłużenia wizy Schengen lub gdy cudzoziemiec przebywa w szpitalu, wniosek może być złożony w ostatnim dniu okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie Schengen lub wizie krajowej. 

Wniosek o przedłużenie wizy złożony po terminie nie jest rozpatrywany. Tym samym cudzoziemiec pozostaje w Polsce nielegalnie. 

Jeśli termin do złożenia wniosku został zachowany, właściwy organ zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o przedłużenie wizy. 

 

CZAS TRWANIA PROCEDURY

Decyzję w sprawie przedłużenia wizy wydawana jest niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Jeśli istnieje konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji można odwołać się do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców w Warszawie za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Oceń nas

Jaka jest suma 7 i 8?