+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Przyznanie statusu osoby poszukującej pracy

Status OSOBY POSZUKUJĄCEJ PRACY może uzyskać osoba która jest:

1. obywatelem:

a. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,

c. państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),

2. cudzoziemcem:

a. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

b. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,

c. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

d. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399),

e. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399)lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student", lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

f. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399), albo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1,

h. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

i. korzystającym w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

j. ubiegającym się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonkiem, w imieniu którego występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, z późn. zm.),

k. któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

l. będącym członkiem rodziny obywatela polskiego;

3. cudzoziemcem towarzyszącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, będącemu obywatelem:

a. państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b. państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,

c. państwa  niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. obywatelem Islandii, Lichtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii),

* jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);

 

Zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można za pośrednictwem strony praca.gov.pl. lub w lokalnym urzędzie pracy.

Do tego potrzebne jest założenie konta użytkownika w serwisie praca.gov.pl oraz założenie profilu zaufanego.

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy obliczyć 7 plus 4.