+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Małżeństwo z obywatelem polskim - podstawowe informacje

RODZAJE ŚLUBÓW W POLSCE 

W Polsce ślub można zawrzeć w: 

- Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) – to tak zwany ślub cywilny;  

- świątyni (np. w kościele, cerkwi).  

W Polsce, ślub udzielony w obrządku niektórych religii (między innymi w Kościele rzymskokatolickim) może zostać uznany i zarejestrowany przez USC bez konieczności zawierania ślubu cywilnego. Jest to tak zwany ślub konkordatowy.  

 

ŚLUB W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO (USC) 

W celu zawarcia ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) Kierownikowi USC należy złożyć następujące dokumenty: 

- Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński; 

- Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP. 

- Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa. 

- Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). 

Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca. 

Postępowanie nieprocesowe oznacza, że takie postępowanie nie jest związane z procedurą rozpoczęcia sprawy w sądzie. Aby uzyskać postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia zaznaczonego wyżej dokumentu, osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania z prośbą o wydanie zwolnienia z obowiązku przedłożenia dokumentu do USC. We wniosku należy zaznaczyć powody, dla których osoba nie może uzyskać danego dokumentu w swoim kraju. 

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, w którym odbędzie się ceremonia, w wysokości 84 zł. 

Uwaga! Ceremonia może odbyć się w urzędzie lub poza nim – w wybranym przez pobierających się miejscu. W przypadku ślubu, który na życzenie odbywa się poza urzędem pobierana jest dodatkowa opłata, która wynosi 1 000 zł.  

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego w USC dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny. 

ŚLUB KONKORDATOWY 

W przypadku zawarcia ślubu konkordatowego należy złożyć w świątyni dokumenty, wymagane do zawarcia małżeństwa przez dany kościół lub związek wyznaniowy (np. metryka chrztu, zaświadczenie ukończenia nauk przedmałżeńskich, potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej, etc.), a także zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Do uzyskania danego zaświadczenia należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron i złożyć następujące dokumenty: 

- Dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński; 

 

- Odpisy aktów urodzeń ww. osób. W przypadku, gdy taki odpis jest sporządzony w języku -obcym należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy tłumaczy opublikowanej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Konsula RP; 

 

- Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają dokument potwierdzający ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa;  

- Cudzoziemcy składają dodatkowo zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem tego dokumentu na język polski (dokument ten poświadcza, iż osoba zgodnie z prawem swojego kraju pochodzenia może wstąpić w Polsce w związek małżeński. Aby uzyskać taki dokument należy zwrócić się do odpowiedniego organu w swoim kraju pochodzenia). Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) może przedłożyć postanowienie o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Takie postanowienie wydają Sądy Rejonowe w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek cudzoziemca; 

- Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa; 

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, dokonanej w kasie lub na konto urzędu, który sporządzi akt małżeństwa, w wysokości 84 zł.  

W ciągu 5 dni od daty zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest dostarczyć wypełnione i podpisane przez niego, państwa młodych i świadków zaświadczenie do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu w celu sporządzenia aktu małżeństwa. 

Skrócone odpisy aktu małżeństwa są do odebrania w USC zazwyczaj w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia ślubu. Po odpisy może zgłosić się jeden ze współmałżonków, z dowodem osobistym. 

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia ślubu konkordatowego dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wez-slub-wyznaniowy. 

Oceń nas

Prosimy obliczyć 5 plus 6.