+48 22 490 20 44 Pomoc dla cudzoziemców zamieszkujących w Polsce

Ważne informacje

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zamieszczone na niniejszej stronie informacje nie stanowią źródła prawa. Zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań, by były one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Prosimy jednak pamiętać, że niniejsza strona służy wyłącznie celom informacyjnym, a informacje na niej zamieszczone nie mogą stanowić podstawy w sporach z organami administracji publicznej. W razie wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z organem prowadzącym postępowanie administracyjne w danej sprawie oraz zapoznanie się z przepisami prawa, które mogą mieć decydujący wpływ na jej rozstrzygnięcie. Zapraszamy również do kontaktu z prowadzoną przez nas infolinią migrant.info - +48 22 490 20 44

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany

Cudzoziemiec, który z ważnego powodu nie może zostać zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia, może uzyskać w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

ZGODA NA POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH

Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych jest udzielana przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej (w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu).

Zgodę na pobyt ze względu humanitarnych może uzyskać cudzoziemiec, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

1. Może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

- zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub

- mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

- mógłby być zmuszony do pracy lub

- mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy prawnej lub

 

2. Naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., lub

3. naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.

Uwaga! Taka zgoda nie zostanie udzielona, jeśli istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:


1. Popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości, w rozumieniu prawa międzynarodowego lub
2. Jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych lub
3. Popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza tym terytorium czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego lub
4. Stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
5) podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, o których mowa w punkcie 1-3.

Uwaga! Udzielona zgoda można zostać cofnąć.  Cudzoziemcowi cofa się zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, w przypadku gdy:

1. Okoliczności, z powodu których zgoda została udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w taki sposób, że zgoda nie jest już wymagana lub

2. Okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia zgody powstały po jej udzieleniu lub

3. Wyjdzie na jaw, że cudzoziemiec zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla udzielenia zgody lub

4. Cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  lub

5. Cudzoziemiec powrócił do kraju pochodzenia.

ZGODA NA POBYT TOLEROWANY

Zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej (w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu).

Zgodę na pobyt tolerowany może uzyskać cudzoziemiec, jeżeli zobowiązanie go do powrotu:

1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.:

a) zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub

b) mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, lub

c) mógłby on być zmuszony do pracy lub

d) mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez podstawy  prawnej

– w przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca lub

3) może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca.

Uwaga! W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany zostaje określony obowiązek cudzoziemca do zgłaszania się w określonych terminach do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straż Granicznej, wskazanego w decyzji lub właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec będzie musiał również informować Straż Graniczną o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. 

Uwaga! Zgoda na pobyt tolerowany może być cudzoziemcowi odebrana, czyli cofnięta, w przypadku, gdy:

1. Ustanie przyczyna udzielenia zgody lub

2. Cudzoziemiec opuścił Polskę lub

3. Dalszy pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (jeśli zgoda została udzielona w związku z okolicznościami wskazanymi w punkcie 2 i 3) lub

4. Cudzoziemiec uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, wskazanych w decyzji o udzieleniu mu zgody na pobyt tolerowany (jeśli zgoda została udzielona w związku z okolicznościami wskazanymi w punkcie 2 i 3).

Oceń nas

Zostaw opinię
Prosimy dodać 1 i 3.