+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CHI PHÍ HỌC ĐẠI HỌC

Tại Ba Lan, công dân Ba Lan học đại học chính quy tại các trường đại học công lập được miễn phí. Người nước ngoài theo học đại học chính quy tại các trường đại học công lập ở Ba Lan với các điều khoản áp dụng cho công dân Ba Lan, cũng được học miễn phí.

Các nhóm sinh viên nước ngoài còn lại có thể học tập tại Ba Lan với một khoản phí.

Tất cả sinh viên đang theo học tại các trường đại học tư nhân đều học trên cơ sở mất phí.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 6 plus 2.