+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

CÔNG NHẬN BẰNG CẤP CỦA BA LAN Ở NƯỚC NGOÀI

Văn bằng của Ba Lan được công nhận ở nước ngoài, trên cơ sở các hiệp ước quốc tế, hoặc - nếu Ba Lan chưa ký kết hiệp ước như vậy với một quốc gia cụ thể - trên cơ sở các quy định có hiệu lực tại quốc gia đó.

Thông tin thêm tại đây.

Ngoài khả năng công nhận văn bằng, còn có thể công nhận trình độ cho phép làm nghề cụ thể ở nước ngoài. Tuy nhiên, khả năng này bị giới hạn ở các quốc gia thành viên EU, EEA và Liên bang Thụy Sĩ và trong các ngành nghề được xác định ở các quốc gia này như cái gọi là các ngành nghề quy định. Thông tin thêm về điều này bạn có thể được tìm thấy ở đây: www.gov.pl/web/nauka/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych-1.

QUYỀN LAO ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

Cần nhớ rằng sinh viên nước ngoài không cần giấy phép lao động nếu:

  • - đang cư trú tại Ba Lan hoặc đến Ba Lan để bắt đầu hoặc tiếp tục học đại học chính quy hoặc học tiến sĩ chính quy, và cơ sở cư trú của họ tại Ba Lan là thẻ cư trú được cấp cho mục đích bắt đầu hoặc tiếp tục học đại học. Người nước ngoài cũng được miễn giấy phép như vậy nếu họ đã bắt đầu học đại học trên lãnh thổ của một Quốc gia Thành viên EU khác mà họ dự định tiếp tục hoặc bổ sung tại Ba Lan;
  • - là sinh viên đại học chính quy học tập tại Ba Lan trên cơ sở thị thực
  • - là những sinh viên thực hiện công việc trong phạm vi của quá trình thực tập mà họ được chỉ đạo bởi các tổ chức là thành viên của các hiệp hội sinh viên quốc tế (ví dụ, Hiệp hội Sinh viên Y khoa Quốc tế gửi sinh viên nước ngoài đến Ba Lan để thực tập);
  • - là sinh viên thực hiện công việc dưới sự hợp tác của các dịch vụ việc làm công cộng với đối tác nước ngoài của họ, nếu nhu cầu ủy thác công việc cho người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về lao động xác nhận;
  • - là sinh viên đại học được chỉ định đến thực tập nghề nghiệp trong thời gian không quá sáu tháng trong một năm dương lịch (theo thỏa thuận giữa trường đại học hoặc trường dạy nghề nước ngoài và người sử dụng lao động, đã đăng ký với cơ quan lao động có thẩm quyền theo nơi cư trú hoặc trụ sở của người sử dụng lao động);
  • - là sinh viên giáo dục đại học hoặc sinh viên trường dạy nghề ở các Quốc gia Thành viên EU hoặc EFTA thực hiện công việc trong khuôn khổ thực tập nghề được quy định trong quy chế học tập hoặc chương trình giảng dạy, với điều kiện họ đã được giới thiệu để thực tập nghề như vậy từ một trường đại học hoặc trường dạy nghề.

Đánh giá chúng tôi

Please calculate 5 plus 3.