+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY MỜI

Tài liệu xác nhận có đủ nguồn tài chính cho sinh hoạt trong thời gian ở Ba Lan và cho việc quay trở về quốc gia xuất xứ hoặc nơi cư trú có thể là giấy mời. Người nước ngoài có thể xuất trình giấy mời khi xin thị thực và trong quá trình kiểm tra ở biên giới.

Chú ý! Giấy mời không phải là văn bản cho phép nhập cảnh vào Ba Lan, để nhập cảnh vào Ba Lan, sau khi nhận được giấy mời, người nước ngoài phải xin thị thực (nếu trong trường hợp người đó đòi hỏi phải có thị thực).

Chú ý! Giấy mời không phải là tài liệu cho phép làm việc ở Ba Lan.

Đăng ký giấy mời người nước ngoài đến Ba Lan được thực hiện theo yêu cầu của người mời, bằng cách nhập vào sổ đăng ký giấy mời. Người mời đề nghị đăng nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời đến Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo nơi cư trú của mình .

 

AI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN ĐĂNG NHẬP GIẤY MỜI VÀO SỔ ĐĂNG KÝ GIẤY MỜI

Những người sau có thể xin đăng nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời :

 • - công dân Ba Lan đang cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, công dân của một Quốc gia khác là thành viên EU / EEA / Thụy Sĩ hoặc thành viên gia đình của họ đang cư trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan và có quyền cư trú hoặc quyền cư trú cố định trên lãnh thổ này, hoặc
 • - người nước ngoài, ngay trước khi cấp giấy mời, đã cư trú hợp pháp và liên tục ít nhất 5 năm trở lên trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan, hoặc
 • - người nước ngoài có giấy phép cư trú cố định hoặc
 • - người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân EU hoặc
 • - pháp nhân hoặc một đơn vị tổ chức không có tư cách pháp nhân có trụ sở trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan.

 

CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN

Trong giấy mời phải có các thông tin sau :

 • - dữ liệu của người mời: tên, họ, ngày và nơi sinh, quốc tịch, địa chỉ, nghề nghiệp, loại, sê-ri và số chứng minh nhân dân; hoặc: công ty hoặc tên, số REGON, trụ sở;
 • - thông tin chi tiết về người nước ngoài được mời: tên, họ, ngày và nơi sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ, sê-ri và số hộ chiếu, và có thể cả mức độ quan hệ họ hàng với người được mời ;
 • - nếu các thành viên của gia đình người nước ngoài cũng được mời - cũng có cả các dữ liệu của họ: tên, họ, ngày sinh và giới tính của vợ, chồng và con cái ;
 • - về số lượng người nước ngoài được mời trong năm trước khi nộp đơn xin đăng nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời ,
 • - cam kết của người mời sẽ đài thọ các chi phí lưu trú và quay trở về của người nước ngoài được mời, bao gồm cả chi phí điều trị có thể xảy ra và chi phí trục xuất khỏi Ba Lan ;
 • - xác định nơi ở của người nước ngoài được mời;
 • - xác định thời gian mà người nước ngoài được mời ;
 • - xác định mục đích lưu trú của người nước ngoài;
 • - tên của cơ quan đã nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời (theo quy định, việc này được thực hiện bởi bộ phận người ngoại quốc của văn phòng tỉnh; tài liệu được nộp tại văn phòng hoặc tại chi nhánh – bộ phận ngoại thành);
 • - ngày và số đăng nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời ;
 • - chứ ký của người mời.

Người xin đăng nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời cũng phải nộp:

 • - đơn hoàn chỉnh xin nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời
 • - tài liệu xác nhận danh tính (tức là căn cước công dân hoặc giấy thông hành hoặc thẻ cư trú) .
 • - tài liệu chứng nhận có khả năng trang trải các chi phí liên quan đến việc lưu trú của người nước ngoài (bao gồm chi phí ăn ở, điều trị, trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú, quá cảnh và chi phí trục xuất khỏi Ba Lan) ;
 • - tài liệu xác nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với căn hộ, nếu nó được chỉ định là nơi ở của người nước ngoài tại Ba Lan, hoặc tài liệu xác nhận khả năng cung cấp chỗ ở cho người nước ngoài ở một nơi khác ;
 • - bằng chứng về việc thanh toán lệ phí, là 27 PLN

Giấy mời có hiệu lực khi được nhập vào sổ đăng ký giấy mời theo yêu cầu của người mời và có giá trị trong thời hạn 1 năm.

 

TỪ CHỐI

Tỉnh trưởng có quyền từ chối nhập giấy mời vào sổ đăng ký giấy mời.

Một người không hài lòng với quyết định của Tỉnh trưởng có quyền khiếu nại lên Văn phòng Người Ngoại quốc. Đơn khiếu nại phải được nộp trong thời hạn 14 ngày tính từ ngày giao quyết định.

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 8 and 2?