+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI VỚI MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Loại giấy phép cư trú tạm thời này có thể được cấp cho một nhà khoa học, tức là một người nước ngoài có ít nhất một chức danh nghề nghiệp tương ứng với chức danh nghề nghiệp của bằng thạc sĩ hoặc tương đương ở Ba Lan, cho phép đăng ký học tiến sĩ, với mục đích ở lại Ba Lan là để thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc công việc phát triển trong đơn vị nghiên cứu khoa học có trụ sở tại Ba Lan do Bộ trưởng bộ nội vụ có thẩm quyền phê duyệt.

Chú ý! Giấy phép cho mục đích nghiên cứu khoa học được cấp cho thời gian cần thiết để đạt được mục đích lưu trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Ba Lan (với thời hạn dài hơn 3 tháng và tối đa là 3 năm).

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Trong trường hợp xin giấy phép cư trú tạm thời với mục đích tiến hành nghiên cứu khoa học, ngoài các giấy tờ cơ bản nêu tại tab CƯ TRÚ TẠM THỜI - THÔNG TIN CHUNG, người nước ngoài còn phải nộp thêm:

- hợp đồng về việc tiếp nhận nhà khoa học với mục đích thực hiện công việc nghiên cứu khoa học hoặc phát triển khoa học được ký kết với một đơn vị nghiên cứu khoa học có trụ sở trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

Chú ý! Danh sách các đơn vị được phê duyệt có tại đây: https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-lub-organizatora-strazu-na-potrzeby-przyjmowania-cudzoziemcow.

- văn bản tuyên bố của đơn vị nghiên cứu khoa học mà trong đó đơn vị cam kết chịu các chi phí liên quan đến việc ban hành và thực hiện quyết định buộc người nước ngoài quay trở về nước;

- các tài liệu chứng nhận rằng người nước ngoài có đủ tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt tại Ba Lan và trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú;

- các tài liệu chỉ ra số tiền chi phí chỗ ở, trong đó cần phải có thông tin về số phí dịch vụ cố định, phí vận chuyển năng lượng, khí đốt, nước và phí nhận nước thải, chất thải và chất thải lỏng (ví dụ: hợp đồng thuê nhà với hóa đơn khí đốt, điện và phí thuê bao hành chính mới nhất);

- các tài liệu xác nhận có bảo hiểm y tế hoặc xác nhận rằng có công ty bảo hiểm đài thọ các chi phí điều trị trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

 

Chú ý! Danh sách trên không thể được coi là đầy đủ. Bộ hồ sơ cần thiết để xin giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích tiến hành nghiên cứu khoa học có thể khác nhau do hoàn cảnh của người nước ngoài và ủy ban nơi người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 7 and 3?