+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

THÔNG TIN CƠ BẢN - CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở BA LAN

Về nguyên tắc, hoạt động kinh tế ở Ba Lan có thể được bắt đầu vào ngày nộp đơn đăng ký vào Sổ đăng ký Trung ương và Thông tin về Hoạt động Kinh tế hoặc sau khi được ghi vào danh sách các doanh nhân của Đăng ký Tòa án Quốc gia.

Luật pháp Ba Lan quy định các hình thức hoạt động kinh tế sau:

- hoạt động kinh doanh cá thể (tự kinh doanh)

- hợp tác dân sự;

- hợp tác chung;  

- công ty hợp danh;  

- công ty hợp danh - cổ phần;  

- quan hệ đối tác;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- công ty Cổ phần.

Các hình thức hoạt động kinh doanh phổ biến nhất bao gồm kinh doanh cá thể và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Doanh nhân nước ngoài có thể điều hành ở Ba Lan:

- chi nhánh mà qua đó thực hiện hoạt động kinh tế trong phạm vi mà nó thực hiện tại quốc gia có trụ sở của mình;

- văn phòng đại diện, chỉ cho phép doanh nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động trong phạm vi quảng cáo và khuyến mại của mình.

Thông tin chi tiết về việc lập và điều hành các hình thức hoạt động kinh doanh ở Ba Lan có tại đây: https://www.biznes.gov.pl/pl

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 2 and 9?