+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

Tài liệu cho phép bạn làm việc tại Ba Lan

GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠM THỜI VÀ LAO ĐỘNG

Thông tin chi tiết về giấy phép cư trú tạm thời và lao động có trong tab CƯ TRÚ TẠM THỜI / GIẤY PHÉP CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG.

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Ba Lan, với điều kiện là người nước ngoài đó có cơ sở cư trú cho phép mình làm việc theo quy định.

Chú ý! Người nước ngoài không được làm việc tại Ba Lan, ngay cả khi có giấy phép lao động hợp lệ, nếu người đó đang lưu trú tại lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở:

- thị thực được cấp cho mục đích du lịch, mục đích đến Ba Lan vì lý do nhân đạo, vì lợi ích nhà nước hoặc nghĩa vụ quốc tế;

- giấy phép cư trú tạm thời được cấp do các hoàn cảnh yêu cầu người nước ngoài lưu trú ngắn hạn trên lãnh thổ Ba Lan (Điều 181 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài).

Những thay đổi về điều kiện làm việc của người nước ngoài được ghi trong giấy phép yêu cầu phải có giấy phép mới. Các tình huống sau đây là ngoại lệ:

- thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú, tên hoặc hình thức pháp lý của thực thể ủy thác công việc cho người nước ngoài;

- tiếp quản của chủ thể sử dụng lao động hoặc một phần của nó bởi người sử dụng lao động khác;

- chuyển cơ quan làm việc hoặc một phần của nó cho người sử dụng lao động khác;

- thay thế hợp đồng luật dân sự bằng hợp đồng lao động;

- thay đổi tên của vị trí mà người nước ngoài thực hiện công việc, trong khi vẫn duy trì phạm vi nhiệm vụ của mình;

- tăng thời gian làm việc của người nước ngoài, với mức lương tăng tương ứng;

- ủy thác cho người nước ngoài, trong thời gian không quá 30 ngày trong một năm dương lịch, với công việc có tính chất khác hoặc ở một vị trí khác với quy định trong giấy phép lao động, nếu các điều kiện khác được quy định trong giấy phép lao động và các yêu cầu để thực hiện các ngành nghề quy định hoặc các hoạt động đã được đáp ứng;

- điều kiện làm việc của người nước ngoài có giấy phép lao động đã thay đổi:

  1. a) theo các điều khoản được quy định trong Điều 91 hoặc Điều 231a của Đạo luật ra ngày 26 tháng 6 năm 1974 - Bộ luật Lao động (Công báo năm 2020, mục 1320 và năm 2021, mục 1162),
  2. b) theo các quy tắc được quy định trong Điều 4 của Đạo luật ra ngày 11 tháng 10 năm 2013 về các giải pháp đặc biệt liên quan đến bảo vệ việc làm (Công báo năm 2019, mục 669),
  3. c) theo các điều khoản được quy định trong Điều 3, Điều 15g khoản 6 và 8, Điều. 15gb, Điều 15x khoản 1 hoặc Điều 15zf khoản 1 của Đạo luật ngày 2 tháng 3 năm 2020 về các giải pháp đặc biệt liên quan đến phòng, chống COVID-19, các bệnh truyền nhiễm khác và các tình huống khủng hoảng do chúng gây ra (Công báo năm 2021, mục 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 và 2317).

Trong trường hợp xuất hiện tình huống được mô tả ở trên, không bắt buộc phải xin giấy phép lao động mới

Giấy phép có giá trị trong khoảng thời gian mà nó được cấp. Thời hạn giá trị của giấy phép được ghi trên tài liệu.

Giấy phép lao động được yêu cầu trong trường hợp tuyển dụng trên cơ sở cả hợp đồng lao động cũng như hợp đồng pháp luật dân sự.

Giấy phép lao động do đơn vị nhận ủy thác công việc (người sử dụng lao động) xin cấp cho người nước ngoài.

Giấy phép được cấp bởi Tỉnh trưởng có thẩm quyền theo trụ sở / nơi cư trú của người sử dụng lao động.

Chúng ta phân biệt các loại giấy phép lao động sau:

LOẠI A - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc trên lãnh thổ Ba Lan trên cơ sở hợp đồng với một tổ chức có trụ sở hoặc nơi cư trú, hoặc chi nhánh, nhà máy hoặc hình thức hoạt động có tổ chức khác đặt trên lãnh thổ Ba Lan.

LOẠI B - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc bao gồm việc thực hiện chức năng trong ban quản trị của một pháp nhân được ghi vào sổ đăng ký doanh nhân hoặc là công ty vốn đang tổ chức, hoặc liên quan đến việc điều hành công việc của công ty hợp danh hữu hạn hoặc công ty hợp danh cổ phần hữu hạn với tư cách là thành viên hợp danh, hoặc liên quan đến việc giao  ủy quyền cho người đó với tổng thời gian vượt quá 6 tháng trong 12 tháng liên tục.

LOẠI C - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài và sẽ được biệt phái sang lãnh thổ Ba Lan trong thời gian hơn 30 ngày trong một năm dương lịch đến chi nhánh hoặc nhà máy của một thể chế nước ngoài hoặc một tổ chức liên quan.

LOẠI D - được cấp trong trường hợp người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài mà không có chi nhánh, cơ sở hoặc hình thức hoạt động có tổ chức khác trên lãnh thổ Ba Lan và sẽ được biệt phái dến lãnh thổ Ba Lan để cung cấp dịch vụ có tính chất tạm thời và không thường xuyên (dịch vụ xuất khẩu).

LOẠI E - được cấp cho một người nước ngoài sẽ thực hiện công việc cho một chủ lao động nước ngoài và được biệt phái đến lãnh thổ Ba Lan trong thời gian hơn 30 ngày trong vòng 6 tháng tới với mục đích khác với mục đích ghi trong các giấy phép loại B, C, D.

LOẠI S - dành cho người nước ngoài sẽ thực hiện công việc thuộc phạm vi hoạt động được quy định tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội ngày 8 tháng 12 năm 2017. (nghĩa là đối với các hoạt động liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn và đánh cá hoặc phục vụ ăn uống và lưu trú)..

Người sử dụng lao động khi tuyển dụng người nước ngoài, có nghĩa vụ:

- kiểm tra trước khi người nước ngoài bắt đầu làm việc xem người này có giấy phép cư trú hợp lệ hay không,

- làm bản sao giấy phép cư trú và giữ bản sao này trong suốt thời gian làm việc của người nước ngoài,

- ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người nước ngoài theo các điều kiện ghi trong giấy phép lao động,

- cho người nước ngoài xem bản dịch sang ngôn ngữ mà người nước ngoài hiểu được trước khi ký hợp đồng,

- cung cấp cho người nước ngoài một bản giấy phép lao động bằng văn bản,

- tăng tiền lương cho người nước ngoài theo tỷ lệ tương ứng với mức tăng thời gian làm việc của người nước ngoài làm việc bán thời gian hoặc số giờ mà người nước ngoài thực hiện công việc theo hợp đồng luật dân sự,

- thông báo cho người nước ngoài biết về các hoạt động đang được thực hiện liên quan đến thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động và các quyết định cấp, từ chối cấp hoặc thu hồi giấy phép,

- Trường hợp người nước ngoài không bắt đầu làm việc trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày giấy phép lao động có bắt đầu hiệu lực, hoặc nghỉ việc trong thời gian trên 3 tháng, hoặc kết thúc công việc sớm hơn 3 tháng trước khi giấy phép lao động hết hạn thì trong thời hạn 7 ngày người sử dụng lao động phải thông báo việc này cho Tỉnh trưởng.

Chú ý! Người sử dụng lao động tuyển dụng người nước ngoài trên cơ sở giấy phép lao động có các nghĩa vụ đối với người đó giống như đối với công dân Ba Lan.

- đăng ký trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc lên bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, và hàng tháng đóng một số tiền thích hợp đúng hạn cho Công ty Bảo Hiểm Xã Hội (nếu loại hợp đồng có yêu cầu - chủ yếu là hợp đồng lao động và hợp đồng giao việc, không áp dụng cho loại hợp đồng ví dụ như tác phẩm),

- Tính, thu và nộp tạm ứng thuế thu nhập cá nhân (phương pháp quyết toán thuế tùy thuộc vào nơi cư trú của người nước ngoài làm việc),

- tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động.

 

 

TUYÊN BỐ VỀ ỦY THÁC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Chú ý! Tờ tuyên bố ủy thác công việc cho người nước ngoài được ghi vào sổ đăng ký tuyên bố theo  các quy tắc của các quy định có hiệu lực đến ngày 28 tháng 1 năm 2022 có thể được nộp để làm thủ tục cấp thị thực không quá 6 tháng kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2022. Trong trường hợp như vậy, có thể xin thị thực cho thời gian lưu trú dài hơn 6 tháng, nếu có thêm tuyên bố của cơ quan ủy thác thực hiện công việc kèm theo đơn xin cấp thị thực về việc gia hạn thời gian ủy thác công việc đối với tờ tuyên bố đã nhập vào sổ đăng ký tuyên bố.

Tuyên bố về việc ủy ​​thác thực hiện công việc được ghi vào sổ đăng ký tuyên bố của cơ quan lao động poviat có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi thường trú của người sử dụng lao động, nếu:

- người nước ngoài là công dân của: Armenia, Belarus, Georgia, Moldova hoặc Ukraine;

- công việc của người nước ngoài không liên quan đến hoạt động của đơn vị chỉ định tại Quy định của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách xã hội ngày 08 tháng 12 năm 2017/ quy định về công việc thời vụ;

- thời gian làm việc được nêu trong tờ tuyên bố ủy thác công việc cho người nước ngoài không quá 24 tháng;

- ngày bắt đầu công việc ghi trong tờ tuyên bố đã nộp sẽ diễn ra không quá 6 tháng kể từ ngày nộp tờ tuyên bố;

- mức thù lao của người nước ngoài sẽ không thấp hơn mức thù lao của nhân viên thực hiện công việc thuộc loại tương đương hoặc ở vị trí tương đương.

Trong trường hợp không yêu cầu thủ tục giải trình, cơ quan lao động poviat ghi vào sổ đăng ký tuyên bố ủy thác công việc cho người nước ngoài hoặc starosta từ chối ghi vào sổ đăng ký tuyên bố bằng một quyết định không muộn hơn trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ tuyên bố và trong trường hợp yêu cầu thủ tục giải trình - không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được tờ tuyên bố.

Tổ chức, cá nhân ủy thác công việc cho người nước ngoài mà tờ tuyên bố ủy thác công việc cho người nước ngoài đã được ghi sổ đăng ký tuyên bố ủy thác công việc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan lao động poviat về:

  - việc bắt đầu công việc của người nước ngoài trong vòng 7 ngày tính từ từ ngày bắt đầu công việc được ghi trong sổ đăng ký tuyên bố;

 

  - việc người nước ngoài không bắt đầu công việc trong vòng 7 ngày tính từ từ ngày bắt đầu công việc được ghi trong sổ đăng ký tuyên bố.

 

Chú ý! Trường hợp người nước ngoài đã làm việc trong thời hạn không dưới 3 tháng trên cơ sở tờ tuyên bố và người sử dụng lao động đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở vị trí tương đương theo hợp đồng lao động trước ngày kết thúc công việc ghi trong tờ tuyên bố và hồ sơ không có sai sót về hình thức hoặc những thiếu sót chính thức đã được sửa chữa đúng thời hạn, công việc của người nước ngoài với điều kiện không tồi hơn những điều kiện quy định trong nội dung tờ tuyên bố đã đăng ký vào sổ đăng ký tuyên bố được coi là hợp pháp kể từ ngày hết hạn tờ tuyên bố này đến ngày cấp giấy phép lao động hoặc giao quyết định từ chối trong việc này.

Những điều trên cũng được áp dụng trong trường hợp người nước ngoài xin giấy phép cư trú tạm thời (được đề cập tại Điều 114 khoản 1 của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013) để tiếp tục làm việc cho một chủ lao động nhất định

 

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Giấy phép được xin bởi người sử dụng lao động có ý định tuyển dụng người nước ngoài trong phạm vi hoạt động quy định tại Quy chế của Bộ trưởng Bộ Gia đình, Lao động và Chính sách Xã hội ra ngày 08 tháng 12 năm 2017. Giấy phép lao động theo mùa vụ được cấp cho một thời hạn nhất định, không quá 9 tháng trong một năm dương lịch.

Trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo diện thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực liên quan đến việc xin cấp phép lao động theo thời vụ đã được ghi trong sổ đăng ký đơn thì thời hạn này được tính từ ngày người nước ngoài nhập cảnh lần đầu tiên vào lãnh thổ các quốc gia khu vực Schengen trong một năm dương lịch nhất định.

Nếu đơn xin cấp giấy phép lao động theo mùa liên quan đến người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên một cơ sở khác, có thể liên quan đến quyền làm việc, thì giấy phép có thể được cấp theo thời gian lưu trú hợp pháp, nhưng không lâu hơn thời hạn 9 tháng trong vòng một năm dương lịch, được tính cùng với thời gian quy định trong giấy phép lao động theo mùa vụ đã cấp trước đây cho người nước ngoài này.

Giấy phép lao động thời vụ được cấp bởi starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của tổ chức, cá nhân ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài.

Thủ tục xin giấy phép lao động khác nhau tùy thuộc vào việc người nước ngoài đang ở Ba Lan hay ở nước ngoài.

Nếu người nước ngoài đang lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở có thể liên quan đến quyền làm việc, người sử dụng lao động nộp đơn xin cấp giấy phép lao động theo thời vụ đến starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của đơn vị giao phó công việc cho người nước ngoài và starosta ra quyết định trong thời hạn 7 ngày hoặc tối đa 30 ngày nếu yêu cầu thủ tục điều tra.

Trong trường hợp, nếu người nước ngoài đang ở nước ngoài và sẽ xin cấp thị thực với mục đích làm công việc thời vụ hoặc dự định nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan theo chế độ miễn thị thực, người sử dụng lao động phải nộp đơn cho starosta có thẩm quyền theo trụ sở hoặc nơi cư trú của tổ chức ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài, và starosta nhập đơn vào sổ đăng ký đơn về dự tuyển lao động thời vụ và cấp giấy chứng nhận về việc đã nhập đơn trong thời hạn 7 đến 30 ngày. Sau đó, người sử dụng lao động chuyển giấy chứng nhận cho người nước ngoài và người nước ngoài nhận được thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc nhập cảnh vào lãnh thổ Ba Lan theo chế độ miễn thị thực liên quan đến đơn xin cấp giấy phép lao động theo thời vụ đã được nhập vào sổ đăng ký. Người nước ngoài có thể bắt đầu làm việc vào ngày người sử dụng lao động đệ trình cho starosta:

1) bản sao của giấy tờ hợp lệ cho phép người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ của Cộng hòa Ba Lan;

2) thông tin về địa chỉ chỗ ở của người nước ngoài trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Gia hạn giấy phép

Nếu người nước ngoài nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực liên quan đến đơn xin giấy phép lao động thời vụ đã được ghi trong sổ đăng ký đơn về việc làm việc theo thời vụ, starosta có thể gia hạn giấy phép lao động thời vụ để người nước ngoài tiếp tục thực hiện công việc thời vụ cho cùng một tổ chức, cá nhân đã giao công việc cho người nước ngoài hoặc để thực hiện công việc thời vụ cho một tổ chức, cá nhân khác ủy thác công việc cho người nước ngoài.

Nếu người nước ngoài lưu trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở một tài liệu khác, không phải là thị thực được cấp với mục đích làm công việc thời vụ hoặc theo chế độ miễn thị thực mà không liên quan đến đơn được nhập trong sổ đăng ký đơn về việc làm việc theo mùa vụ thì starosta từ chối làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động thời vụ.

Gia hạn giấy phép lao động theo thời vụ được cấp cho một khoảng thời gian, mà cùng với thời gian lưu trú của người nước ngoài với mục đích làm công việc theo mùa vụ, được tính từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào lãnh thổ của các nước Schengen trong năm dương lịch nhất định, không quá 9 tháng trong vòng một năm dương lịch.

Giấy phép lao động thời vụ được cấp nếu:

1) mức tiền lương, sẽ được quy định trong hợp đồng với người nước ngoài, sẽ không thấp hơn mức tiền lương của những nhân viên làm công việc tương đương trong cùng một khoảng thời gian hoặc ở một vị trí tương đương;

2) đơn vị ủy thác thực hiện công việc cho người nước ngoài nộp kèm theo đơn xin cấp giấy phép lao động thời vụ thông tin từ starosta về việc không thể đáp ứng nhu cầu nhân sự của người sử dụng lao động dựa trên sổ đăng ký những người thất nghiệp và những người tìm việc hoặc về kết quả tiêu cực của việc tổ chức tuyển dụng cho người sử dụng lao động.

Thông tin từ starosta không bắt buộc, nếu:

  • - trong thời gian 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động, người nước ngoài đã tốt nghiệp một trường đại học có trụ sở trên lãnh thổ Ba Lan hoặc một quốc gia khác khác thuộc EEA hoặc Liên bang Thụy Sĩ, hoặc đang là thành viên học nghiên cứu sinh được thực hiện tại Ba Lan;
  • - Người nước ngoài đã cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong 3 năm trước khi nộp đơn xin giấy phép lao động và thời gian lưu trú không bị gián đoạn;
  • - Người nước ngoài là công dân của một trong các quốc gia sau: Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Nga hoặc Ukraine.

Lệ phí nộp đơn xin giấy phép lao động thời vụ là 30 PLN.

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 8 and 9?