+48 22 490 20 44 Trợ giúp cho người nước ngoài sống ở Ba Lan

NGƯỜI CÓ THỂ NỘP ĐƠN XIN TÌNH TRẠNG NGƯỜI THẤT NGHIỆP LÀ NHỮNG NGƯỜI

Người có thể nộp đơn xin tình trạng người thất nghiệp là những người

Người có thể nộp đơn xin tình trạng  người thất nghiệp là những người:

1.

 • a) công dân của một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu,
 • b) công dân của quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu,
 • c) công dân của một quốc gia không phải là thành viên của Hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu, người có thể sử dụng quyền tự do đi lại của con người trên cơ sở các thỏa thuận mà các quốc gia này đã ký kết với Cộng đồng Châu Âu và các Quốc gia Thành viên (tức là công dân của Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ),
 • d) người nước ngoài:
   • - có tư cách là người tị nạn tại Cộng hòa Ba Lan,
   • - có giấy phép cư trú cố định tại Cộng hòa Ba Lan,
   • - có giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu tại Cộng hòa Ba Lan,
   • - có giấy phép cư trú tạm thời tại Cộng hòa Ba Lan được cấp liên quan đến các trường hợp được nêu trong điều 127 hoặc điều 186 khoản1 điểm 3 của Đạo luật về người nước ngoài ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399),
   • - có giấy phép cư trú tạm thời được đề cập trong điều 114 khoản 1 hoặc 1a hoặc điều 126 khoản1 của Đạo luật ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài (Công báonăm 2018, mục 2094, 2399), hoặc thị thực được cấp với mục đích thực hiện công việc trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và trước khi đăng ký là người thất nghiệp, đã liên tục được làm việc trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trong thời gian ít nhất 6 tháng,
   • - có giấy phép đồng ý cho lưu trú tại Cộng hòa Ba Lan vì lý do nhân đạo hoặc giấy phép đồng ý châm chước lưu trú,
   • - đang được hưởng sự bảo hộ tạm thời ở Cộng hòa Ba Lan,
   • - đang được hưởng sự bảo hộ bổ sung tại Cộng hòa Ba Lan;
 • e) người nước ngoài đi cùng trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan với người nước ngoài là:
 • - công dân của một Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu,
 • - công dân của quốc gia Khu vực Kinh tế Châu Âu không thuộc Liên minh Châu Âu,
 • - công dân của một quốc gia không phải là thành viên của Hiệp định về Khu vực Kinh tế Châu Âu, người có thể sử dụng quyền tự do đi lại của con người trên cơ sở các thỏa thuận mà các quốc gia này ký kết với Cộng đồng Châu Âu và các Quốc gia Thành viên (tức là công dân của Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ),

- với tư cách là thành viên trong gia đình theo nghĩa của điều 2 điểm 4 của Đạo luật ngày 14 tháng 7 năm 2006 về việc nhập cảnh vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, cư trú và rời khỏi lãnh thổ này của công dân các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu và các thành viên gia đình của họ (Công báo năm 2019, mục 293),

 • g) người nước ngoài, là thành viên gia đình của công dân Ba Lan, đã được cấp giấy phép cư trú tạm thời trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hoặc sau khi nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của Liên minh Châu Âu, cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan trên cơ sở điều 108 khoản 1 điểm 2 hoặc điều 206 khoản 1 điểm 2 của Đạo luật ra ngày 12 tháng 12 năm 2013 về người nước ngoài (Công báo năm 2018, mục 2094, 2399) hoặc trên cơ sở con dấu được đóng trong giấy thông hành, xác nhận việc nộp đơn xin giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu, nếu trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú cố định hoặc giấy phép cư trú dài hạn của cư dân Liên minh Châu Âu, người đó có giấy phép cư trú tạm thời,

2. người không được tuyển dụng và không thực hiện bất kỳ công việc có thu nhập nào khác, mà khả năng và sẵn sàng nhận công việc toàn thời gian trong một nghề hoặc dịch vụ nhất định hoặc công việc có lợi khác, hoặc nếu người đó là người khuyết tật, có khả năng và sẵn sàng nhận việc làm ít nhất một nửa thời gian làm việc này, không học ở trường, ngoại trừ các trường dành cho người lớn hoặc tham gia kỳ thi ngoại khóa trong phạm vi chương trình giảng dạy của trường, và học ở trường ngành nghề bậc hai và trường sau trung học phổ thông, với hình thức học tập toàn thời gian hoặc ngoại khóa, hoặc trong trường đại học, nơi người đó học tập theo hình thức bán thời gian, có đăng ký tại phòng lao động poviat có thẩm quyền theo nơi thường trú hoặc tạm trú và đang tìm kiếm việc làm hoặc công việc kiếm lợi khác, nếu:

  • a) đã kết thúc 18 tuổi,
  • b) dưới 60 tuổi - nếu là phụ nữ hoặc 65 - nếu là nam,
  • c) không có quyền hưởng lương hưu hoặc trợ cấp vì lý do tàn tật không có khả năng lao động, trợ cấp đào tạo, trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp gia đình với số tiền vượt quá một nửa mức lương tối thiểu khi làm việc hoặc sau khi chấm dứt việc làm, công việc kiếm lợi khác, ngừng hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, không nhận được trợ cấp bồi thường của giáo viên, trợ cấp trước khi nghỉ hưu, hỗ trợ trước khi nghỉ hưu, trợ cấp phục hồi chức năng, ốm đau, trợ cấp sinh đẻ hoặc một khoản trợ cấp bằng số tiền trợ cấp sinh đẻ,
  • d) không có quyền được hưởng lương hưu hoặc trợ cấp cho người không có khả năng làm việc, cấp bởi cơ quan trợ cấp hưu trí hoặc khuyết tật nước ngoài, với số tiền ít nhất là bằng mức lương hưu hoặc trợ cấp cho người không có khả năng làm việc thấp nhất được nêu trong Đạo luật ngày 17 tháng 12 năm 1998 về tiền lương hưu, trợ cấp bệnh tật từ Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội (Công báonăm 2018, mục 1270, đã được sửa đổi),
  • e) không phải là chủ hoặc chủ sở hữu độc lập hoặc phụ thuộc của bất động sản nông nghiệp, theo nghĩa của Đạo luật ngày 23 tháng 4 năm 1964 - Bộ luật Dân sự (Công báot năm 2019, mục 1145, đã được sửa đổi), với diện tích sử dụng đất nông nghiệp vượt quá 2 ha chuyển đổi hoặc không thuộc đối tượng bảo hiểm hưu trí và trợ cấp thương tật trên cơ sở làm việc lâu dài với tư cách là vợ, chồng hoặc thành viên hộ gia đình trong trang trại có diện tích nông nghiệp vượt quá 2 hai,
  • f) Không có thu nhập chịu thuế thu nhập từ các bộ phận sản xuất nông nghiệp đặc biệt, trừ trường hợp thu nhập từ các bộ phận sản xuất nông nghiệp đặc biệt được tính thuế thu nhập cá nhân không vượt quá mức thu nhập bình quân từ lao động trong các trang trại riêng lẻ từ 2 ha chuyển đổi được xác định bởi Chủ nhiệm Cục Thống kê Trung ương căn cứ vào quy định về thuế nông nghiệp, hoặc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí và trợ cấp thương tật trên cơ sở làm việc lâu dài với tư cách là vợ hoặc chồng hoặc thành viên hộ gia đình trong trang trại đó,
  • g) chưa nộp đơn xin nhập vào đăng ký kinh doanh hoặc sau khi nộp đơn xin nhập:
 • - đã nộp đơn lên Cơ quan Đăng ký Trung ương và Thông tin về Hoạt động Kinh tế xin tạm ngừng hoạt động kinh tế và thời hạn ngừng hoạt động chưa hết, hoặc
 • - chưa hết thời gian cho đến ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh nêu trong đơn đăng ký vào Sổ đăng ký trung tâm và Thông tin về hoạt động kinh tế,
 •           h) không nhận được thu nhập hàng tháng với số tiền vượt quá một nửa mức lương tối thiểu cho công việc, không bao gồm thu nhập từ tiền lãi hoặc thu nhập khác từ tiền mặt tích lũy trong tài khoản ngân hàng,,
 •           i) Không nhận thu nhập hàng tháng với số tiền vượt quá một nửa mức lương tối thiểu cho công việc, ngoại trừ thu nhập từ tiền lãi hoặc thu nhập khác từ tiền mặt tích lũy trong tài khoản ngân hàng ,
 •           j) không nhận được trợ cấp vĩnh viễn trên cơ sở các quy định về trợ cấp xã hội,
 •          k) không nhận được, trên cơ sở các quy định về trợ cấp gia đình, trợ cấp dưỡng lão, trợ cấp chăm sóc đặc biệt hoặc phụ cấp gia đình khi nuôi con một mình và mất quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp do hết thời hạn hưởng trợ cấp theo luật định,
 •           l) sau khi chấm dứt công việc không nhận được trợ cấp đào tạo được đề cập trong điều 70 khoản 6,
 •         m) theo các quy định riêng, không phải là đối tượng của nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, ngoại trừ bảo hiểm xã hội cho nông dân,
 •          n) không nhận được trợ cấp của người chăm sóc theo quy định về việc thành lập và thanh toán trợ cấp cho người chăm sóc.

 

Đánh giá chúng tôi

What is the sum of 6 and 2?